ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Tartalom

I. Általános rész.. 2

I.1. Meghatározások.. 2

I.2. Szolgáltató adatai.. 3

I.3. Jogszabályok, amely az oldal működésével kapcsolatosak.. 4

I.4. ÁSZF hatálya, módosítása.. 4

I.5. Szerződés létrejötte.. 5

I.6. Szerződés tárgya.. 5

I.7. Szolgáltatási díj.. 5

I.8. Felek együttműködése.. 6

I.9. Felek nyilatkozatai.. 6

I.10. Tiltott magatartások.. 8

I.11. Szerződésszegés.. 10

I.12. Moderálás.. 10

I.13. Szellemi alkotások.. 11

I.14. Szerződés módosítása, megszűnése.. 12

I.15. Fogyasztói tájékoztató.. 12

I.16. Kapcsolattartás.. 13

I.17. Záró rendelkezések.. 13

II. Különös rész.. 14

II.1. Szerződéstípusok.. 14

II.2. Szolgáltatások.. 16

II.3. Magánszemélyek hirdetései.. 17

II.4. Közvetítők hirdetései.. 17

Mellékletek.. 18

1. sz. melléklet – Díjak és szolgáltatások.. 18

2. számú melléklet: Kormányrendelet szerinti elállási és felmondási nyilatkozat minta.. 22

3. számú melléklet: Feliratok magyarázata.. 24

 

 

 

 1. Általános rész

 

  1. Meghatározások

 

Adat: jelen szerződés keretében a Felhasználók (természetes személyek és közvetítők) által a Szolgáltató rendelkezésükre bocsátott, az Ingatlannal kapcsolatos bármilyen adatot, tényt vagy információt, ide nem értve a Felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatokat.

 

Adatbázis: az Adatok rendszerezése a Szolgáltató által, a létrehozott adatbázis a Szerzői jogról szóló törvény 60/A. § alapján minősül adatbázisnak.

 

Adatvédelmi szabályzat: a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére, védelmére és megsemmisítésre vonatkozó, hatályos európai uniós és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli a Szolgáltató

 

Áfa: Magyarországon mindenkori hatályos általános forgalmi adó

 

ÁSZF: jelen szerződés, amely tartalmazza a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződés általános szerződési feltételek

 

Betöltés: Felhasználó automatizált eljárás keretében tudja kezelni az általa feltöltött hirdetéseket (feladni, módosítani, törölni) a saját regisztrációjához kapcsolódóan

 

Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttesen

 

Felhasználó: természetes vagy jogi személy (közvetítő, ingatlanirodák, társaságok, stb.), aki vagy mely a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatóval Szerződést köt

 

Felület: honlap és mobilalkalmazás együttesen

 

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el

 

Hirdetés: harmadik fél részére biztosított megjelenés

 

Ingatlanhirdetés: Ingatlan bérbeadása, adás-vétele (értékesítése) és az ehhez kötődő hirdetés elhelyezése a honlapon

 

Ingatlan: magyar jog szabályai szerint az ingatlan-nyilvántartásban ingatlanként került vagy kerülhet feltüntetésre

 

Jognyilatkozat: Szerződés keletkezésér, módosítására és megszűnésére irányuló akaratnyilatkozat

 

Magánhirdető: az a Magánfelhasználó, aki saját tulajdonában álló Ingatlanra vonatkozó Ingatlanhirdetést tesz közzé

 

Moderálás: a Szolgáltató által végzett azon tevékenysége, amely keretében a Szolgáltató a Felhasználó magatartását (ideértve a regisztrációját az ÁSZF-nek való megfelelőségét is) továbbá jogszabályoknak és a Szerződésnek való megfelelését vizsgálja, amely keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja

 

Nyilatkozat: az az értesítés, felszólítás, figyelmeztetés, észrevétel, kifogás vagy ezekkel egy tekintet alá eső bármilyen közlést lehet alatta érteni

 

Közvetítő: a Regisztrációval rendelkező Felhasználó, aki vagy, amely

 • nem saját tulajdonban álló Ingatlant ingatlan-közvetítői megbízási szerződés alapján, vagy
 • egyszerre háromnál több Ingatlant hirdet a Felületen

 

Regisztráció: a Felhasználó által a honlapon létrehozott felhasználói fiók

 

Szellemi Alkotás: az a művészeti, irodalmi, tudományos és egyéb műveket, alkotásokat, amelyeket jogszabály – a törvény erejénél fogva vagy hatósági eljárás keretében – védelemben részesít, ideértve különösen, de nem kizárólagosan szoftver, adatbázis, fénykép, ábra, kép, rajz, logó, mottó, szóösszetétel

 

Szerződés: a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerint létrejött szerződést.

 

Szolgáltatás: az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott szolgáltatásokat.

 

Szolgáltató: az Eco Green Life Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A, képviseli: Dr. Bánkutiné Bori Nóra ügyvezető)

 

Szolgáltatási Díj: a Felhasználó által az adott díjköteles Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetett díjat.

 

Honlap: az az internetes honlap, amelyen keresztül a Felhasználók a Szolgáltatást igénybe vehetik, azaz a www.gethome.hu oldalt

 

 

  1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Eco Green Life Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A

E-mail címe: nora.bori@gmail.com

Cégjegyzékszám: 10-09-032229

Adószám: 23492129-2-10

Tárhelyszolgáltatás biztosítója: Devwing Kft.

 

  1. Jogszabályok, amely az oldal működésével kapcsolatosak
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.)

 

  1. ÁSZF hatálya, módosítása
   1. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználókra terjed ki.
   2. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szolgáltatót és a Felhasználót – tekintet nélkül arra, hogy Felhasználó rendelkezik-e Regisztrációval vagy sem – a Szolgáltatás nyújtása, valamint igénybevétele során.
   3. Az ÁSZF az újonnan megkötött Szerződések tekintetében a közzététel napjától hatályos.
   4. Az ÁSZF a közzététele idején fennálló jogviszonyok tekintetében a közzététel időpontjától számított 15. napon lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit, úgy írásbeli kifejezett nyilatkozatával, az ÁSZF hatályba lépéséig a Szerződését azonnali hatályú felmondással megszüntetheti.
   5. Azon szolgáltatásokra, amelyeket az ÁSZF II. része (Különös Rész) nem tartalmaz, azonban a Szolgáltató az ÁSZF hatályba lépése előtt kötött Szerződések alapján továbbra is nyújt, az ÁSZF I. részének (Általános Rész) rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató ………... napjától hatályos általános szerződési feltételeinek azon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek az adott szolgáltatásra vonatkoznak.
   6. A Szolgáltató – a Felhasználók előzetes értesítése mellett – jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szolgáltató a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a Felületeken közzéteszi.
   7. A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Felületeken teszi közzé és elérhetővé. A Szolgáltató – a visszakövethetőség és átláthatóság érdekében – valamennyi korábban hatályos ÁSZF-et elérhetővé tesz PDF formátumban, amelyek a következő linken tekinthetők meg:
   8. Amennyiben az ÁSZF I. része (Általános Rész) és az ÁSZF II. része (Különös Rész) között eltérés van, úgy az ÁSZF II. részét (Különös Rész) kell irányadónak tekinteni.
   9. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a Szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
   10. Az ÁSZF-ben nagy betűvel kezdődő szavakat a kis betűvel kezdődő azonos szavak jelentésébe is bele kell érteni, ahol pedig az ÁSZF egyes számot használ, abba a többes számot is bele kell érteni és fordítva.
   11. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok irányadók, így különösen a Ptk., a Grt., az Ekertv., az Szjt. és a Korm. rendelet.

 

  1. Szerződés létrejötte
   1. A Szerződés ráutaló magatartással, elektronikus úton Regisztrációval vagy egyedi, írásbeli szerződés Felek általi aláírásával jön létre.
   2. A Szerződés létrejöttének részletszabályait – így különösen a Szerződés megkötésének folyamatát – az ÁSZF II. része (Különös Rész) Szerződés típusonként külön-külön tartalmazza.

 

  1. Szerződés tárgya
   1. A Szerződés – amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – keretszerződésnek minősül.
   2. A Szerződés alapján a Szolgáltató az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott, ingyenes és díjköteles Szolgáltatások nyújtására, a Felhasználó pedig – a díjköteles Szolgáltatások esetében – Szolgáltatási Díj fizetésére köteles.

 

  1. Szolgáltatási díj
   1. A mindenkori Szolgáltatási Díjakat jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.
   2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani, vagy korábban ingyenes Szolgáltatásokat díjkötelessé tenni.
   3. A Szolgáltató a módosított vagy újonnan bevezetett Szolgáltatási Díjakat a Felületen közzéteszi és azok a módosítás vagy bevezetés közzétételét követő naptól hatályosak azzal, hogy azokat a kizárólag a hatálybalépést követően igénybe vett Szolgáltatásokra kell alkalmazni.
   4. A Felek megállapodnak abban, hogy a díjköteles Szolgáltatásokat oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik. Erre figyelemmel a Felek rögzítik és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a díjköteles Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó érdekkörében felmerülő bármilyen okból nem kerül sor vagy a Szerződést a Felhasználó az ÁSZF 1.4.3 vagy 1.14.2. pontjában rögzített felmondási jogával élve megszünteti, a Szolgáltatási Díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség.
   5. A Fogyasztónak minősülő Felhasználók a korm. rendelet szerinti elállási és felmondási jogukat a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében található nyilatkozatminták szerint gyakorolhatják. Amennyiben Fogyasztónak minősülő Felhasználó gyakorolja a jogszabályon alapuló elállási vagy felmondási jogát, a Szolgáltató köteles elállás esetén a Szolgáltatási Díj teljes összegének, felmondás esetén a Szolgáltatási Díj időarányos részének visszatérítésére.

 

  1. Felek együttműködése
   1. A Felek a Szerződés időtartama alatt kötelesek a jogszabályok és jelen ÁSZF rendelkezéseinek, valamint az alapvető közösségi és erkölcsi normák betartására.
   2. A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt a polgári jog általános szabályainak megfelelően jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A Felek kötelesek a jogszabályokban és jelen ÁSZF-ben meghatározott jogokat rendeltetésszerűen gyakorolni, egyszersmind kötelesek a joggal való visszaélés tilalmának követelményéhez tartani magukat.
   3. A Felek a Szerződés megkötése, fennállása és megszűnése, illetve a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, továbbá kötelesek egymást a Szerződéshez kapcsolódó lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.
   4. A Szolgáltató tevékenységének és Szolgáltatásainak alapvető célja, hogy a Felületeken Ingatlant keresők és hirdetők Felhasználók igényeit kiszolgálja és érdekeiket védje, illetve kapcsolatot teremtsen az egyes Felhasználók között. Felhasználók kötelesek a Szolgáltatásokat ezen célok figyelembevétele és tiszteletben tartása mellett igénybe venni; a Szolgáltatások ezen céloktól eltérő használata nem megengedett.

 

  1. Felek nyilatkozatai

A Felhasználó tudomásul veszi és nyilatkozatával elfogadja és/vagy hozzájárul, hogy

 1. a Hirdetések elhelyezését, elrendezését, megjelenését, sorrendjét, környezetét – ideértve a Hirdetések egymás melletti elhelyezkedését –, a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, esetleges csoportosítását mindenkor a Szolgáltató jogosult meghatározni.
 2. a Szolgáltató jogosult a megjelenő tartalmak szerkesztésére vagy a hozzáférhetőségének korlátozására.
 3. a Szolgáltató az Ingatlanhirdetésekre vonatkozóan úgynevezett automatikus előmoderálást végez jelen ÁSZF-ben foglalt formai és tartalmi követelmények teljesülésének vizsgálata érdekében.
 4. amennyiben a Felhasználó által közzétenni kívánt Ingatlanhirdetés valamilyen oknál fogva nem felel meg jelen ÁSZF-ben rögzített követelményeknek és azt az előmoderálás során kiszűrésre kerül, a Felhasználó Ingatlanhirdetése mindaddig nem jelenik meg, amíg a Szolgáltató és/vagy a Felhasználó – a Szolgáltató által talált és jelezett – nem megfelelőséget ki nem javítja. A Szolgáltató haladéktalanul e-mailben tájékoztatja a Felhasználót az Ingatlanhirdetés meg nem jelenéséről és annak okáról.
 5. a Hirdetéshez használt és feltöltött fényképeken kizárólag a Szolgáltató jogosult logókat, vízjeleket vagy ezekhez hasonló más ábrázolásokat elhelyezni.
 6. a Felületeken történő Regisztráció vagy bármely Szolgáltatás során az igénybevételnél kötelezően kitöltendő mezőbe a kért adatokat megadja. Kötelezően kitöltendőnek minősül a mező, ha a kitöltésének elmaradása esetén a Felhasználó nem tud regisztrálni vagy nem tudja az adott Szolgáltatást igénybe venni.
 7. a Szolgáltató jogosult törölni az olyan Hirdetést, amely megítélése szerint jogszabályba ütközik vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az írott és íratlan internet etikai szabályokat vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jóerkölcsbe ütközőnek minősíti.
 8. a Felületek elkészítésével, fejlesztésével, továbbá fenntartásával és üzemeltetésével a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, tehát az Ingatlan értékesítésére vagy hasznosítására közvetlenül irányuló módon nem tartja a kapcsolatot a Felhasználókkal, ez kizárólag a Felhasználó joga és kötelezettsége.
 9. a Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy – amennyiben szükséges – az ingatlanközvetítői tevékenység végzésére feljogosító hatósági bizonyítványokkal és engedélyekkel rendelkezzen, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzését igazolja, valamint az ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket maga viselje.
 10. a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni, értesítés nélkül is.
 11. a Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardverek és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó kötelezettsége.
 12. a Szolgáltató az általa használt szoftverek és vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el.
 13. a Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok közzétételének és átvételének megtagadására, amely olyan Felhasználótól vagy harmadik személytől származik, akit vagy amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél meg.
 14. a Szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem egészben nem vállalja át a Felhasználó és ügyfelei között megkötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben keletkező feladatokat és kötelezettségeket.
 15. a Hirdetéssel együtt megjelenő más Hirdetés ugyanazon az oldalon és ugyanazon időben történő elhelyezését nem kifogásolhatja, bármilyen jellegű igényt a Hirdetés közvetett vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – Hirdetés tekintetében nem támaszthat.
 16. az az időtartam, amelyre az Ingatlanhirdetést „inaktív” státuszba teszi, a – határozott idejű – Szolgáltatás időtartamába beszámít.
 17. a Szolgáltató jogosult ellenőrizni a Felületeken bonyolított nyilvános adatforgalmat és annak jogszerűségét.
 18. a Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét, így nem felelős a Felületen hirdetett Ingatlanok vonatkozásában a Felhasználó által megadott adatok és tulajdonságok, így különösen a megjelölt vételár vagy a bérleti díj piaci viszonyoknak való megfelelőségéért és az adatok, illetve a tulajdonságok valóságtartalmáért.
 19. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy harmadik személyek által létrehozott és a Felületeken közzétett – közvetlen vagy közvetett – tartalmakért.
 20. a Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért, amelyekre a Felhasználók által a Felületeken elhelyezett bannerek, linkek, vagy ezekhez hasonló jelek mutatnak.
 21. a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felülethez való hozzáférés mindenkor akadálymentes és teljeskörű lesz mobil eszközön.
 22. a Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködése miatt bekövetkező üzemzavarokért, hozzáférési hibákért.
 23. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelen ÁSZF-ben rögzített hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatónál vagy harmadik fél partnereinél felmerült okból következnek be. A hibás, illetve nem teljesítés esetén a Szolgáltató felelőssége mind közvetlen, mind a közvetett károk tekintetében legfeljebb az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó Szolgáltatási Díj mértékében korlátozott.
 24. a karbantartási vagy egyéb okokból történő Szolgáltatás szünetelés nem tartozik bele a jelen ÁSZF-ben vállalt rendelkezésre állási időbe, amennyiben a Szolgáltató azt a Felületen a karbantartás vagy egyéb ok miatti szünetelést ezek megkezdését legalább 6 órával megelőzően előre jelzett.
 25. egy adott telefonszám és e-mail cím kizárólag egy Regisztráció során használható fel.

 

  1. Tiltott magatartások
   1. A jelen fejezetben körülírt, tiltott magatartásformák kizárólag példálózó jellegűek, a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben semmilyen magatartás nem megengedett, amely jogszabályba vagy a jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe – de különösen az ÁSZF 1.7., 1.8. és 1.9. fejezeteibe – ütközik.
   2. A tiltott magatartások tanúsításával a Felhasználó szerződésszegést valósít meg, amelyekkel összefüggésben a Szolgáltató a 1.11 és 1.12 fejezetekben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
   3. A Szolgáltatással használatával és azzal összefüggésben nem tehető közzé olyan fénykép, amely:
 1. több képből, fényképből (fotómontázs és ahhoz hasonlóan) került összeillesztésre, egybeszerkesztésre;
 2. homályos, pixeles vagy zavaró minőségű;
 3. saját vagy harmadik fél weboldalára, honlapjára mutató linket vagy címet tartalmaz, ábrázol;
 4. nem Ingatlant tartalmaz, ábrázol;
 5. a Felhasználó által a képre szerkesztett felirato(ka)t tartalmaz;
 6. elhomályosított vagy kitakart logót, vízjelet, vagy ezekhez hasonló egyéb ábrázolást tartalmaz;
 7. negatív, vulgáris, politikai, szexuális vagy egyéb negatív, illetlen tartalmú közlést tartalmaz, ábrázol;
 8. figyelemfelkeltés céljából manipulált;
 9. kapcsolatfelvételi elérhetőséget (különösen, de nem kizárólagosan azonosítót, nevet, telefonszámot, e-mail címet, linket) tartalmaz, ábrázol;
 10. esztétikailag kifogásolható.

 

   1. Tilos (azaz Felhasználó nem jogosult)
 1. Ingatlant más kategóriában hirdetni, mint, ami a valós hasznosíthatóságának, rendeltetésének és céljának megfelelő;
 2. egy Ingatlanhirdetésen belül több Ingatlant hirdetni. Ez alól kivételt képezhet az az eset, amikor az Ingatlan lakóingatlannak minősül és a Felhasználó az ahhoz szorosan kapcsolódó, de önálló Ingatlannak minősülő garázst, tárolót vagy telket is hirdetni kívánja;
 3. az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó leírásban a hirdetés létrehozása során megadott alapadatoktól eltérő / valótlan adatokat, információkat – ideértve a kapcsolattartásra vonatkozó adatokat (pl. telefonszám, e-mail cím, URL link stb.) is – közölni;
 4. az Ingatlanhirdetésben szereplő vételárat és/vagy bérleti összeget napi egy alkalomnál többször megváltoztatni;
 5. az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó levelező Szolgáltatás keretében olyan üzenetet küldeni, amely nem az hirdetés céljával - Ingatlan értékesítésével, hasznosításával - kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét hirdetésre vonatkozó, így különösen, de nem kizárólagosan nem megengedett álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, ingatlanközvetítési tevékenység reklámozására vonatkozik;
 6. az Ingatlanhirdetést olyan felirattal ellátni, amely nem felel meg a valóságnak;
 7. a Felületen megjelenő tartalmak vagy az Adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni, felhasználni vagy értékesíteni;
 8. a Felületek tartalmát, illetve egyes részeit adaptálni vagy visszafejteni;
 9. a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül az olyan alkalmazás (szoftver) használata, amellyel a Felületek vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő alkalmazása);
 10. a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen, a Felületek – Szolgáltatások – céljától eltérő módon történő létesítése;
 11. a Felületeken használt felhasználónevet és/vagy jelszót harmadik fél számára ki- vagy átadni;
 12. a Szolgáltatásokat bármilyen formában a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül ingyenesen vagy ellenérték fejében (tovább) értékesíteni, átruházni vagy a Szolgáltató ügyfeleit bármilyen formában arra ösztönözni, hogy – a Szolgáltatási Díjak kikerülése végett – a Szerződésüket szüntessék meg és több Felhasználó egy Felhasználó Szerződése alatt hirdessen a Felületeken, vagy ilyen módon vegyen igénybe Szolgáltatást;
 13. a Szolgáltatóval (Szolgáltató munkatársaival) történő szóbeli vagy írásbeli kommunikáció során, valamint a Felületek bármely kommunikációs felületén a sértő, bántó, agresszív, vulgáris, szexuális, politikai vagy egyébként a jó erkölcsbe ütköző, illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltérő kommunikációs magatartás, stílus;
 14. a Felületeken agresszív, vulgáris, szexuális, vallási vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó vagy egyéb módon diszkriminatív, kirekesztő, uszító vagy politikai tartalmú megjegyzést, nyilatkozatot közzétenni;
 15. Ingatlanhirdetést Szolgáltatási Díj megfizetésének elkerülése vagy az Ingatlant kereső Felhasználók megtévesztése érdekében törölni, majd azt ismételten közzétenni (visszaélés frissítéssel);
 16. a duplikált Ingatlanhirdetés közzététele (duplikáltnak minősül minden olyan hirdetés, ha ugyanazon Felhasználó, ugyanazon Regisztráción belül, vagy valamely Magánfelhasználó, több Regisztráción belül, de azonos IP címről ugyanazt az Ingatlant többször is hirdeti ugyanazon célból (eladás vagy bérlet) vagy ugyanazokat a képeket több hirdetés esetében is felhasználja.

 

  1. Szerződésszegés
   1. A Felhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben a jogszabályok vagy a jelen Szerződés rendelkezéseit megsérti, függetlenül attól, hogy az neki felróható vagy sem.
   2. A Szolgáltató a jogszabályok és a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartása, a jog- és szerződésszerű állapot fenntartása, valamint a Felhasználók védelme érdekében úgynevezett Moderálást végez. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Moderálást részben manuálisan végzi, így Szolgáltató nem garantálja a Hirdetések ÁSZF-nek való mindenkori megfelelőségét.

 

  1. Moderálás
   1. A Moderálás Felhasználói bejelentés alapján (elektronikus levél útján) vagy a Szolgáltató saját kezdeményezésére indul. Felhasználói bejelentés esetén a Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy a Moderálást az adott ügyben lefolytatja vagy sem. A Szolgáltató a bejelentő személyes adatairól nem ad felvilágosítást.
   2. A Moderálás során a Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan az alábbi ellenőrzéseket folytathatja le mind a Felhasználóval, mind pedig a hirdetéssel kapcsolatban:
 1. a Regisztráció ellenőrzése,
 2. a Hirdetés formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,
 3. az elektronikus üzenetek formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,
 4. IP cím ellenőrzése,
 5. a Felhasználó szerződésszerű magatartásának ellenőrzése.
   1. A Moderálás során a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket jogosult megtenni:

A Szolgáltató intézkedése saját hatáskörben:

  1. Amennyiben a Moderálás keretében a Szolgáltató szerződésszegést állapít meg és képes a szerződésszegő állapotot megszüntetni, a Szolgáltató saját hatáskörben intézkedik a szerződésszegő állapot megszüntetéséről, amelyről elektronikus úton értesíti a Felhasználót. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatóval történő szerződéskötésre a Felhasználó kezdeményezésére automatikusan kerül sor, arra a Szolgáltatónak a szerződéskötést megelőzően ráhatása nincs, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy a Felhasználó a 13.5 pont szerinti Felhasználónak minősül, a Szolgáltató jogosult a Moderálás keretében a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

A Felhasználó felszólítása a szerződésszegő állapot megszüntetésére:

  1. Amennyiben a 1.12.3 pontban foglaltak esetében a Szolgáltató nem tudja a szerződésszegő állapotot saját hatáskörben megszüntetni, a Szolgáltató írásban (elektronikus úton) felhívja a Felhasználót, hogy a szerződésszegő állapotot szüntesse meg vagy a szerződésszegő magatartás tanúsításával hagyjon fel. A Felhasználó az írásbeli felszólítástól számított 2 munkanapon belül köteles a felszólításban foglaltaknak eleget tenni.
  2. Amennyiben a Felhasználó a 1.12.3.1. pontban meghatározott felhívásnak nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje – amennyiben a Szolgáltatás időtartamhoz kötött – a Szolgáltatás időtartamába beleszámít.
  3. Amennyiben a Felhasználó a felhívásnak az abban megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül sem tesz eleget, vagy eleget tesz, de a szerződésszegő magatartást ismétlődő jelleggel tanúsítja, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
   1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy – figyelemmel a 1.7.4 pontra - a Szolgáltató által a Moderálás során alkalmazott intézkedések – ide értve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás felfüggesztése vagy a Szerződés azonnali hatályú felmondása – esetén a Szolgáltatási Díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség.
   2. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Moderálás lefolytatása és teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni.

 

  1. Szellemi alkotások
   1. A Felhasználók által közzétett vagy közzétenni kért tartalom:
  1. A Felhasználó kizárólag olyan Szellemi Alkotást tehet közzé a Honlapon, amelyek tekintetében erre vonatkozóan rendelkezési joga áll fenn.
  2. A Felhasználó a Honlapon közzétett, jogi oltalomban részesített Szellemi Alkotásai tekintetében Szolgáltató részére ingyenesen, nem kizárólagos felhasználási jogot enged, amely kiterjed a Szellemi Alkotás többszörözésére, nyilvánossághoz közvetítésére, terjesztésére, átdolgozására és harmadik személy részére történő átadására is. A Szolgáltatót ezen felhasználási jogok időbeli és területi korlátozás nélkül illetik meg.
  3. Amennyiben a Felhasználó a Hirdetés elkészítését Szolgáltatótól rendeli meg és a Hirdetés elkészítése során Szellemi Alkotás jön létre, úgy annak kizárólagos szerzői jogi jogosultja (mind személyi, mind vagyoni jogok tekintetében) a Szolgáltató.

 

   1. A Szolgáltatót megillető Szellemi Alkotások:
  1. A Szolgáltató Szellemi Alkotásának minősül a Szolgáltatások valamennyi eleme, különösen, de nem kizárólagosan a Webfelületek, azok szoftverei, forráskódjai, kereső motorjai, az Adatbázis, a Weboldalakhoz kapcsolódó domain nevek, az azokkal képzett másodlagos domain nevek, a Felületeken megjelenített és Szolgáltató által szerkesztett szövegek, továbbá a „gethome.hu” elnevezés és annak ábrás megjelenítései.
  2. A Szolgáltató Szellemi Alkotásait bármilyen formában felhasználni kizárólag a Szolgáltatóval megkötött külön megállapodás keretein belül lehet. A Honlap használata és a Szolgáltatások igénybevétele nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a Szellemi Alkotásai felhasználási jogát valamikor is átengedte a Felhasználó részére.
  3. A Szolgáltató Szellemi Alkotásai jogi, elsődlegesen szerzői jogi védelemben és védjegyoltalomban részesülnek, megsértésük polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

 

  1. Szerződés módosítása, megszűnése
   1. A Felhasználó a Szerződéskötés során megadott adatait egyoldalúan is jogosult módosítani a regisztrációs felületen.
   2. A Felhasználó a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése.
   3. A Szolgáltató a Szerződést kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése.
   4. Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatállyal szünteti meg a Szerződést, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani.
   5. A Szolgáltató jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználókkal, amelyek Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg.

 

  1. Fogyasztói tájékoztató
   1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása körében a Szolgáltató fogyasztóvédelmi szabályokat megsértő magatartásával szemben az illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál tehet bejelentést, vagy eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Heves Megyei Békéltető Testület (cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6.) előtt.
   2. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi szabályozásról a következő honlapon tud tájékozódni: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/.

 

  1. Kapcsolattartás
   1. A Felek kötelesek a Szerződésben megadott elérhetőségeken kapcsolatot tartani.
   2. A Felhasználó a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatait az alábbi módokon és értesítési címekre küldheti meg:
    1. Elektronikus üzenet formájában a Honlapon erre kialakított és kijelölt helyen vagy a hello@gethome.hu e-mail címre.
    2. A Szolgáltatónak címzett, ajánlott, tértivevényes levélben postai úton.
   3. A Szerződéssel összefüggésben Jognyilatkozat a 16.2.2. pontban foglaltaknak megfelelően küldhető meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében a Regisztráció létrehozása és törlése Jognyilatkozatnak minősül.
   4. A Szolgáltató a Felhasználó által megküldött Nyilatkozatokra azok kézhezvételét követő 5 munkanapon belül válaszol.
   5. A Nyilatkozatok és a Jognyilatkozatok kézhezvételének napja
    1. 1.16.2.1. pont szerinti közlés esetén az a nap, amikor a Szolgáltató rendszerében az elektronikus üzenet megjelenik.
    2. 1.16.2.2. pont szerinti közlés esetén a kézbesítés napja vagy a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanap.

 

  1. Záró rendelkezések
   1. A Szerződésben rögzített kivételeken túl a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti vagy ruházhatja át a Szerződés alapján fennálló követeléseit és jogosultságait.
   2. A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek során megkísérlik olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának.
   3. A Felek kötelesek a Szerződéssel összefüggésben a tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, tényt, információt üzleti titokként megőrizni; ezen kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik fél adhat. Az ezen kötelezettség megszegésével a másik félnek vagy harmadik személyeknek okozott károkat a titoksértő fél köteles megtéríteni.
   4. A Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra vonatkozik a hallgatólagos jogfeladás tilalma is, amely azt jelenti, hogy amennyiben bármikor, bármelyik fél nem képes a másik felet valamely, a Szerződésben foglalt kötelezettség betartására kötelezni, az nem jelenti az arról való lemondást, hogy később a szerződésszerű magatartás kikényszerítésre kerüljön. A hallgatólagos jogfeladás tilalma kiterjed arra is, hogy amennyiben valamely rendelkezés a fél által megsértésre kerül, és a másik fél nem lép fel azonnal ez ellen, úgy ez nem jelenti azt, hogy ezzel a vétlen fél hozzájárulását adná ahhoz, hogy a későbbiekben a rendelkezés a másik fél által ismételten megsértésre kerüljön.
   5. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
   6. A Felek a vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Felek megegyezéssel 30 naptári nap alatt sem tudják békés úton rendezni a jogvitájukat, bármely Fél jogosult a jogvitára illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.
    1. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Felhasználó számára:
    2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A Felhasználó fogyasztói jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
    3. Békéltető testület: A Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 

 1. Különös rész
  1. Szerződéstípusok
   1. Ráutaló magatartással megkötött Szerződés
    1. A Szerződés ráutaló magatartással jön létre a Szolgáltató és azon Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó között, aki vagy amely a Honlapok felkeresi függetlenül attól, hogy a Felhasználó igénybe vesz-e a jelen ÁSZF által nevesített Szolgáltatást vagy sem.
    2. A ráutaló magatartással megkötött Szerződés a Honlap elhagyásának időpontjáig tartó határozott időre jön létre, kivéve, ha az igénybe vett Szolgáltatás természetéből fakadóan a Szerződés a Honlap elhagyását követően is hatályban marad.

 

   1. Regisztráció útján megkötött Szerződés
    1. A Szerződés Regisztráció útján jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF szerint felhasználói fiókot hoz létre valamely Felületen.

 

   1. A Magánfelhasználókra vonatkozó rendelkezések

A Regisztráció folyamata Magánfelhasználók számára:

1) A Magánfelhasználó a Weboldalon található, „Bejelentkezés” menüpontra kattintással indíthatja meg a Regisztrációt. A Felületen elérhető regisztrációs ablak megnyitását követően a Magánfelhasználó köteles megadni egy érvényes e-mail címet és egy általa választott jelszót. A jelszó megerősítése kötelező.

2) A regisztráció során a Magánfelhasználó megismerheti az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és azokat – a vonatkozó check box bejelölésével – elfogadja.

3) Az 1) alpont szerinti adatok megadását és a 2) alpont szerinti dokumentumok elfogadását követően a Magánfelhasználó a „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva küldheti meg regisztrációs kérelmét a Szolgáltató részére.

4) A regisztrációs kérelem beérkezését követően a Szolgáltató levelet küld a Magánfelhasználó által megadott e-mail címre, amelyben a Szolgáltató felhívja a Magánfelhasználót a regisztráció aktiválására.

5) Amennyiben a Magánfelhasználó rákattint a Szolgáltató által megküldött levélben található „MEGERŐSÍTÉS” gombra, a regisztráció véglegessé válik, a Magánfelhasználó felhasználói fiókja és ezzel együtt a Szerződés létrejön.

6) A fenti 5) alponttól eltérően a „MEGERŐSÍTÉS” gombra kattintás nélkül is létrejön a Szerződés a Magánfelhasználó és a Szolgáltató között, ha a Magánfelhasználó a regisztrációval egyidejűleg megrendel és ki is fizet valamilyen díjköteles Szolgáltatást.

7) A Szolgáltató és a Magánfelhasználó között Regisztrációval létrejött Szerződés határozatlan időre jön létre.

 

   1. Közvetítőkre vonatkozó rendelkezések

A Regisztráció folyamata Közvetítők számára:

1) A Közvetítő a Weboldalon található, „Bejelentkezés” menüpontra kattintással indíthatja meg a Regisztrációt. A Felületen elérhető regisztrációs ablak megnyitását követően a Közvetítő köteles először kiválasztani azt a díjkategóriát kategóriát megadni, amelyben a használni kívánja a Weboldalt, továbbá egy érvényes e-mail címet és egy általa választott jelszót (jelszó megerősítése kötelező), az iroda adatait, az adminisztrátor adatait.

2) A regisztráció során a Közvetítő megismerheti az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és azokat – a vonatkozó check box bejelölésével – elfogadja.

3) Az 1) alpont szerinti adatok megadását és a 2) alpont szerinti dokumentumok elfogadását követően a Közvetítő a „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva küldheti meg regisztrációs kérelmét a Szolgáltató részére.

4) A regisztrációs kérelem beérkezését követően a Szolgáltató levelet küld a Magánfelhasználó által megadott e-mail címre, amelyben a Szolgáltató felhívja a Közvetítőt a regisztráció aktiválására.

5) Amennyiben a Közvetítő rákattint a Szolgáltató által megküldött levélben található „MEGERŐSÍTÉS” gombra, a regisztráció véglegessé válik, a Magánfelhasználó felhasználói fiókja és ezzel együtt a Szerződés létrejön.

6) A fenti 5) alponttól eltérően a „MEGERŐSÍTÉS” gombra kattintás nélkül is létrejön a Szerződés a Közvetítő és a Szolgáltató között, ha a Közvetítő a regisztrációval egyidejűleg megrendel és ki is fizeti a díjköteles Szolgáltatást.

7) A Szolgáltató és a Közvetítő között Regisztrációval létrejött Szerződés határozott időre jön létre.

8) A Szerződés a Regisztrációt vagy – amennyiben a Közvetítő Hirdető Szolgáltatást is igénybe vesz – a Szolgáltatásban meghatározott időtartam lejártát követő naptól számított 60. napon szűnik meg

9) Amennyiben a Közvetítő Hirdető a Szerződés időtartamának lejárta előtt újabb Szolgáltatást rendel meg, a Szerződés időtartama a megrendelt Szolgáltatás időtartamával meghosszabbodik. A Szerződés ilyen módon történő meghosszabbítására a Közvetítő Hirdető korlátlanul jogosult.

 

   1. Egyedi szerződés útján, írásban megkötött Szerződés
    1. I.5.1. pontban foglaltak alapján lehetőség van a Szolgáltatóval egyedi szerződést kötni. Az erre vonatkozó igényét a hello@gethome.hu címre történő megkeresését és igényét küldheti meg.

 

  1. Szolgáltatások
   1. Regisztrációval nem rendelkező Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások:

1) Kereső szolgáltatás: A kereső szolgáltatás keretében a Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára, hogy az Adatbázisában a keresés időpontjában elérhető Ingatlanhirdetések között a Felhasználó – a rendelkezésre álló keresési feltételek és szűrők alapján – keresést tudjon eszközölni.

2) Hirdetésjelentés: A hirdetésjelentés keretében a Felhasználó jogosult azokat az Ingatlanhirdetéseket a Szolgáltató részére bejelenteni, amelyek egészben vagy részben nem felelnek meg a jogszabályok és/vagy az ÁSZF rendelkezéseinek.

3) Megosztás: A megosztás szolgáltatás alkalmazásával a Felhasználó tájékoztatás céljából jogosult az Ingatlanhirdetés elektronikus úton történő továbbítására (Facebook megosztás keretében).

4) Nyomtatás: A nyomtatás szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy az Ingatlanhirdetést átlátható és könnyen értelmezhető verzióban kinyomtassa.

5) Telefonszám felfedés: A telefonszám felfedés keretében a Felhasználó jogosult a Hirdetés esetében megismerni az Ingatlanhirdetést feladó telefonos elérhetőségét.

6) Levél küldése a Hirdetőnek: A Felhasználó jogosult elektronikus levelet küldeni az Ingatlanhirdetést feladónak.

7) Ingatlanirodák: A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltató által a ingatlanközvetítőként megjelölt jogi és természetes személyek között keresést eszközöljön.

 

   1. Regisztrációval rendelkező Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások:

1) Regisztrációval nem rendelkező Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások: A Regisztrációval rendelkező Felhasználó jogosult valamennyi, a Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó által is igénybe vehető Szolgáltatás használatára.
2) Csoportosított nézet funkció: Az Ingatlanirodák által feltett Ingatlanhirdetéseket akként csoportosítani, hogy az adott Ingatlanirodáknál fellelhető Hirdetések együtt jelennek meg a találati listában.
3) Ingatlanhirdetés mentés (Hirdetésfigyelő): A Felhasználónak lehetősége van az általa megtekintett Ingatlanhirdetés hosszú távon történő rögzítésére, amely segíti a későbbi visszakereshetőséget és könnyebb tájékozódást tesz lehetővé a Felületen. A mentett Ingatlanhirdetések a „Mentett hirdetések” menüpont alatt érhetők el.
4) Mentett keresés: A Felhasználónak lehetősége van előre beállított keresési feltételek alapján Ingatlanhirdetéseket keresni. A mentett keresések a „Mentett kereséseim” menüpont alatt érhetők el.
5) Elfelejtett jelszó kérése: Felhasználónak lehetősége van elfelejtett jelszavát megváltoztatni, amelyet a megadott e-mail címére kerül megküldésre. A Weboldalon háromszori próbálkozás esetén 1 órára kitiltásra kerül a Felhasználó, illetve az azonos IP címen lévő Felhasználó is.

 

  1. Magánszemélyek hirdetései

1) Ingatlanhirdetés feladása: Ingatlanhirdetés feladásával a Magánhirdető által hirdetett Ingatlan – bekerülve a Szolgáltató Adatbázisába – kereshetővé válik a Felületeken az Ingatlant kereső Felhasználók számára. Magánhirdető egyidejűleg legfeljebb 5 (öt) Ingatlanhirdetéssel rendelkezhet. Magánhirdető 5 (öt) hónapon belül legfeljebb 5 (öt) Ingatlanhirdetést adhat fel díjmentesen. Amennyiben a Magánhirdető elérte a maximálisan feladható Ingatlanhirdetések számát, legközelebb csak akkor adhat fel újabb Ingatlanhirdetést, ha töröli a Hirdetését.

2) Kiemelés: A kiemeléssel a Magánhirdető Ingatlanhirdetése a – Felhasználók által beállított keresési feltételek és szűrők alapján létrejött – találati listán előrébb jelenik meg, mint a kiemeléssel el nem látott Ingatlanhirdetések. Az, hogy a kiemeléssel ellátott Ingatlanhirdetés hol jelenik meg a találati listában, attól függ, hogy adott pillanatban a Felhasználók hány Ingatlanhirdetést láttak el kiemeléssel, illetve, hogy mekkora volt a Felhasználók által a kiemelésre fordított összeg. A Szolgáltató tehát nem garantálja, hogy a kiemelés funkció használatával a Magánhirdető Ingatlanhirdetése a találati lista elejére kerül.

 

  1. Közvetítők hirdetései

1) Ingatlanhirdetés feladása: Ingatlanhirdetés feladásával a Közvetítő Hirdető által hirdetett Ingatlan – bekerülve a Szolgáltató Adatbázisába – kereshetővé válik a Felületeken az Ingatlant kereső Felhasználók számára.

2) Link külső honlapra: A szolgáltatás igénybevételével a Közvetítő Hirdető jogosulttá válik arra, hogy az Ingatlanhirdetésben a Közvetítő Hirdető külső honlapjára irányító linket helyezzen el.

3) Iroda logó: A szolgáltatás igénybevételével a Közvetítő Hirdető saját logója megjelenik az Ingatlanhirdetésen úgy, hogy az már a találati listán is látható.

4) Weboldalon lévő összesítés (Ingatlanirodák): A Szolgáltatás igénybevételének idejére a Szolgáltató saját honlapot hoz létre a Közvetítő Hirdető számára, ahol a Közvetítő Hirdető valamennyi saját Ingatlanhirdetése megjelenik.

5) CRM: Kezelje könnyedén ügyféladatait és elérhetőségeit ingyenes CRM rendszerünkben

6) Agile board (státuszkezelés): a hirdetett ingatlanok státuszát tudják majd nyomon követni.

7) Gantt (időtartam kezelés): Moduljainknak köszönhetően jobban nyomon tudja követni az ingatlanértékesítés folyamatát, segítünk az időtervezésben! Sok ingatlaniroda küzd megfelelő rendszerek hiányában a folyamatok nyomon követésével, ezt a problémát felismerve biztosítjuk ezeket a modulokat minden előfizetőnk részére ingyen, plusz felár nélkül.

 

 

 

 

Mellékletek

 

1. sz. melléklet – Díjak és szolgáltatások

 

Magánszemélyeknek lehetőségük van ingyenesen és előfizetői csomaggal is hirdetést feladni a GETHOME weboldalán.

Általános Szerződési Feltételek

 

Tartalom

I. Általános rész.. 2

I.1. Meghatározások.. 2

I.2. Szolgáltató adatai.. 3

I.3. Jogszabályok, amely az oldal működésével kapcsolatosak.. 4

I.4. ÁSZF hatálya, módosítása.. 4

I.5. Szerződés létrejötte.. 5

I.6. Szerződés tárgya.. 5

I.7. Szolgáltatási díj.. 5

I.8. Felek együttműködése.. 6

I.9. Felek nyilatkozatai.. 6

I.10. Tiltott magatartások.. 8

I.11. Szerződésszegés.. 10

I.12. Moderálás.. 10

I.13. Szellemi alkotások.. 11

I.14. Szerződés módosítása, megszűnése.. 12

I.15. Fogyasztói tájékoztató.. 12

I.16. Kapcsolattartás.. 13

I.17. Záró rendelkezések.. 13

II. Különös rész.. 14

II.1. Szerződéstípusok.. 14

II.2. Szolgáltatások.. 16

II.3. Magánszemélyek hirdetései.. 17

II.4. Közvetítők hirdetései.. 17

Mellékletek.. 18

1. sz. melléklet – Díjak és szolgáltatások.. 18

2. számú melléklet: Kormányrendelet szerinti elállási és felmondási nyilatkozat minta.. 22

3. számú melléklet: Feliratok magyarázata.. 24

 

 

 

 1. Általános rész

 

  1. Meghatározások

 

Adat: jelen szerződés keretében a Felhasználók (természetes személyek és közvetítők) által a Szolgáltató rendelkezésükre bocsátott, az Ingatlannal kapcsolatos bármilyen adatot, tényt vagy információt, ide nem értve a Felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatokat.

 

Adatbázis: az Adatok rendszerezése a Szolgáltató által, a létrehozott adatbázis a Szerzői jogról szóló törvény 60/A. § alapján minősül adatbázisnak.

 

Adatvédelmi szabályzat: a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére, védelmére és megsemmisítésre vonatkozó, hatályos európai uniós és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli a Szolgáltató

 

Áfa: Magyarországon mindenkori hatályos általános forgalmi adó

 

ÁSZF: jelen szerződés, amely tartalmazza a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződés általános szerződési feltételek

 

Betöltés: Felhasználó automatizált eljárás keretében tudja kezelni az általa feltöltött hirdetéseket (feladni, módosítani, törölni) a saját regisztrációjához kapcsolódóan

 

Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttesen

 

Felhasználó: természetes vagy jogi személy (közvetítő, ingatlanirodák, társaságok, stb.), aki vagy mely a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatóval Szerződést köt

 

Felület: honlap és mobilalkalmazás együttesen

 

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el

 

Hirdetés: harmadik fél részére biztosított megjelenés

 

Ingatlanhirdetés: Ingatlan bérbeadása, adás-vétele (értékesítése) és az ehhez kötődő hirdetés elhelyezése a honlapon

 

Ingatlan: magyar jog szabályai szerint az ingatlan-nyilvántartásban ingatlanként került vagy kerülhet feltüntetésre

 

Jognyilatkozat: Szerződés keletkezésér, módosítására és megszűnésére irányuló akaratnyilatkozat

 

Magánhirdető: az a Magánfelhasználó, aki saját tulajdonában álló Ingatlanra vonatkozó Ingatlanhirdetést tesz közzé

 

Moderálás: a Szolgáltató által végzett azon tevékenysége, amely keretében a Szolgáltató a Felhasználó magatartását (ideértve a regisztrációját az ÁSZF-nek való megfelelőségét is) továbbá jogszabályoknak és a Szerződésnek való megfelelését vizsgálja, amely keretében – jogsértés és/vagy szerződésszegés esetén – a jelen ÁSZF-ben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja

 

Nyilatkozat: az az értesítés, felszólítás, figyelmeztetés, észrevétel, kifogás vagy ezekkel egy tekintet alá eső bármilyen közlést lehet alatta érteni

 

Közvetítő: a Regisztrációval rendelkező Felhasználó, aki vagy, amely

 • nem saját tulajdonban álló Ingatlant ingatlan-közvetítői megbízási szerződés alapján, vagy
 • egyszerre háromnál több Ingatlant hirdet a Felületen

 

Regisztráció: a Felhasználó által a honlapon létrehozott felhasználói fiók

 

Szellemi Alkotás: az a művészeti, irodalmi, tudományos és egyéb műveket, alkotásokat, amelyeket jogszabály – a törvény erejénél fogva vagy hatósági eljárás keretében – védelemben részesít, ideértve különösen, de nem kizárólagosan szoftver, adatbázis, fénykép, ábra, kép, rajz, logó, mottó, szóösszetétel

 

Szerződés: a Szolgáltató és a Felhasználó között az ÁSZF szerint létrejött szerződést.

 

Szolgáltatás: az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott szolgáltatásokat.

 

Szolgáltató: az Eco Green Life Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A, képviseli: Dr. Bánkutiné Bori Nóra ügyvezető)

 

Szolgáltatási Díj: a Felhasználó által az adott díjköteles Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetett díjat.

 

Honlap: az az internetes honlap, amelyen keresztül a Felhasználók a Szolgáltatást igénybe vehetik, azaz a www.gethome.hu oldalt

 

 

  1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Eco Green Life Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A

E-mail címe: nora.bori@gmail.com

Cégjegyzékszám: 10-09-032229

Adószám: 23492129-2-10

Tárhelyszolgáltatás biztosítója: Devwing Kft.

 

  1. Jogszabályok, amely az oldal működésével kapcsolatosak
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.)

 

  1. ÁSZF hatálya, módosítása
   1. Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználókra terjed ki.
   2. Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szolgáltatót és a Felhasználót – tekintet nélkül arra, hogy Felhasználó rendelkezik-e Regisztrációval vagy sem – a Szolgáltatás nyújtása, valamint igénybevétele során.
   3. Az ÁSZF az újonnan megkötött Szerződések tekintetében a közzététel napjától hatályos.
   4. Az ÁSZF a közzététele idején fennálló jogviszonyok tekintetében a közzététel időpontjától számított 15. napon lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit, úgy írásbeli kifejezett nyilatkozatával, az ÁSZF hatályba lépéséig a Szerződését azonnali hatályú felmondással megszüntetheti.
   5. Azon szolgáltatásokra, amelyeket az ÁSZF II. része (Különös Rész) nem tartalmaz, azonban a Szolgáltató az ÁSZF hatályba lépése előtt kötött Szerződések alapján továbbra is nyújt, az ÁSZF I. részének (Általános Rész) rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató ………... napjától hatályos általános szerződési feltételeinek azon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek az adott szolgáltatásra vonatkoznak.
   6. A Szolgáltató – a Felhasználók előzetes értesítése mellett – jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szolgáltató a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a Felületeken közzéteszi.
   7. A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Felületeken teszi közzé és elérhetővé. A Szolgáltató – a visszakövethetőség és átláthatóság érdekében – valamennyi korábban hatályos ÁSZF-et elérhetővé tesz PDF formátumban, amelyek a következő linken tekinthetők meg:
   8. Amennyiben az ÁSZF I. része (Általános Rész) és az ÁSZF II. része (Különös Rész) között eltérés van, úgy az ÁSZF II. részét (Különös Rész) kell irányadónak tekinteni.
   9. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a Szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
   10. Az ÁSZF-ben nagy betűvel kezdődő szavakat a kis betűvel kezdődő azonos szavak jelentésébe is bele kell érteni, ahol pedig az ÁSZF egyes számot használ, abba a többes számot is bele kell érteni és fordítva.
   11. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok irányadók, így különösen a Ptk., a Grt., az Ekertv., az Szjt. és a Korm. rendelet.

 

  1. Szerződés létrejötte
   1. A Szerződés ráutaló magatartással, elektronikus úton Regisztrációval vagy egyedi, írásbeli szerződés Felek általi aláírásával jön létre.
   2. A Szerződés létrejöttének részletszabályait – így különösen a Szerződés megkötésének folyamatát – az ÁSZF II. része (Különös Rész) Szerződés típusonként külön-külön tartalmazza.

 

  1. Szerződés tárgya
   1. A Szerződés – amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – keretszerződésnek minősül.
   2. A Szerződés alapján a Szolgáltató az ÁSZF II. részében (Különös Rész) meghatározott, ingyenes és díjköteles Szolgáltatások nyújtására, a Felhasználó pedig – a díjköteles Szolgáltatások esetében – Szolgáltatási Díj fizetésére köteles.

 

  1. Szolgáltatási díj
   1. A mindenkori Szolgáltatási Díjakat jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.
   2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani, vagy korábban ingyenes Szolgáltatásokat díjkötelessé tenni.
   3. A Szolgáltató a módosított vagy újonnan bevezetett Szolgáltatási Díjakat a Felületen közzéteszi és azok a módosítás vagy bevezetés közzétételét követő naptól hatályosak azzal, hogy azokat a kizárólag a hatálybalépést követően igénybe vett Szolgáltatásokra kell alkalmazni.
   4. A Felek megállapodnak abban, hogy a díjköteles Szolgáltatásokat oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik. Erre figyelemmel a Felek rögzítik és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a díjköteles Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó érdekkörében felmerülő bármilyen okból nem kerül sor vagy a Szerződést a Felhasználó az ÁSZF 1.4.3 vagy 1.14.2. pontjában rögzített felmondási jogával élve megszünteti, a Szolgáltatási Díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség.
   5. A Fogyasztónak minősülő Felhasználók a korm. rendelet szerinti elállási és felmondási jogukat a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében található nyilatkozatminták szerint gyakorolhatják. Amennyiben Fogyasztónak minősülő Felhasználó gyakorolja a jogszabályon alapuló elállási vagy felmondási jogát, a Szolgáltató köteles elállás esetén a Szolgáltatási Díj teljes összegének, felmondás esetén a Szolgáltatási Díj időarányos részének visszatérítésére.

 

  1. Felek együttműködése
   1. A Felek a Szerződés időtartama alatt kötelesek a jogszabályok és jelen ÁSZF rendelkezéseinek, valamint az alapvető közösségi és erkölcsi normák betartására.
   2. A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt a polgári jog általános szabályainak megfelelően jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A Felek kötelesek a jogszabályokban és jelen ÁSZF-ben meghatározott jogokat rendeltetésszerűen gyakorolni, egyszersmind kötelesek a joggal való visszaélés tilalmának követelményéhez tartani magukat.
   3. A Felek a Szerződés megkötése, fennállása és megszűnése, illetve a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, továbbá kötelesek egymást a Szerződéshez kapcsolódó lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.
   4. A Szolgáltató tevékenységének és Szolgáltatásainak alapvető célja, hogy a Felületeken Ingatlant keresők és hirdetők Felhasználók igényeit kiszolgálja és érdekeiket védje, illetve kapcsolatot teremtsen az egyes Felhasználók között. Felhasználók kötelesek a Szolgáltatásokat ezen célok figyelembevétele és tiszteletben tartása mellett igénybe venni; a Szolgáltatások ezen céloktól eltérő használata nem megengedett.

 

  1. Felek nyilatkozatai

A Felhasználó tudomásul veszi és nyilatkozatával elfogadja és/vagy hozzájárul, hogy

 1. a Hirdetések elhelyezését, elrendezését, megjelenését, sorrendjét, környezetét – ideértve a Hirdetések egymás melletti elhelyezkedését –, a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, esetleges csoportosítását mindenkor a Szolgáltató jogosult meghatározni.
 2. a Szolgáltató jogosult a megjelenő tartalmak szerkesztésére vagy a hozzáférhetőségének korlátozására.
 3. a Szolgáltató az Ingatlanhirdetésekre vonatkozóan úgynevezett automatikus előmoderálást végez jelen ÁSZF-ben foglalt formai és tartalmi követelmények teljesülésének vizsgálata érdekében.
 4. amennyiben a Felhasználó által közzétenni kívánt Ingatlanhirdetés valamilyen oknál fogva nem felel meg jelen ÁSZF-ben rögzített követelményeknek és azt az előmoderálás során kiszűrésre kerül, a Felhasználó Ingatlanhirdetése mindaddig nem jelenik meg, amíg a Szolgáltató és/vagy a Felhasználó – a Szolgáltató által talált és jelezett – nem megfelelőséget ki nem javítja. A Szolgáltató haladéktalanul e-mailben tájékoztatja a Felhasználót az Ingatlanhirdetés meg nem jelenéséről és annak okáról.
 5. a Hirdetéshez használt és feltöltött fényképeken kizárólag a Szolgáltató jogosult logókat, vízjeleket vagy ezekhez hasonló más ábrázolásokat elhelyezni.
 6. a Felületeken történő Regisztráció vagy bármely Szolgáltatás során az igénybevételnél kötelezően kitöltendő mezőbe a kért adatokat megadja. Kötelezően kitöltendőnek minősül a mező, ha a kitöltésének elmaradása esetén a Felhasználó nem tud regisztrálni vagy nem tudja az adott Szolgáltatást igénybe venni.
 7. a Szolgáltató jogosult törölni az olyan Hirdetést, amely megítélése szerint jogszabályba ütközik vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az írott és íratlan internet etikai szabályokat vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jóerkölcsbe ütközőnek minősíti.
 8. a Felületek elkészítésével, fejlesztésével, továbbá fenntartásával és üzemeltetésével a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, tehát az Ingatlan értékesítésére vagy hasznosítására közvetlenül irányuló módon nem tartja a kapcsolatot a Felhasználókkal, ez kizárólag a Felhasználó joga és kötelezettsége.
 9. a Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy – amennyiben szükséges – az ingatlanközvetítői tevékenység végzésére feljogosító hatósági bizonyítványokkal és engedélyekkel rendelkezzen, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzését igazolja, valamint az ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket maga viselje.
 10. a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni, értesítés nélkül is.
 11. a Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardverek és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó kötelezettsége.
 12. a Szolgáltató az általa használt szoftverek és vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el.
 13. a Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok közzétételének és átvételének megtagadására, amely olyan Felhasználótól vagy harmadik személytől származik, akit vagy amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél meg.
 14. a Szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem egészben nem vállalja át a Felhasználó és ügyfelei között megkötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben keletkező feladatokat és kötelezettségeket.
 15. a Hirdetéssel együtt megjelenő más Hirdetés ugyanazon az oldalon és ugyanazon időben történő elhelyezését nem kifogásolhatja, bármilyen jellegű igényt a Hirdetés közvetett vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – Hirdetés tekintetében nem támaszthat.
 16. az az időtartam, amelyre az Ingatlanhirdetést „inaktív” státuszba teszi, a – határozott idejű – Szolgáltatás időtartamába beszámít.
 17. a Szolgáltató jogosult ellenőrizni a Felületeken bonyolított nyilvános adatforgalmat és annak jogszerűségét.
 18. a Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét, így nem felelős a Felületen hirdetett Ingatlanok vonatkozásában a Felhasználó által megadott adatok és tulajdonságok, így különösen a megjelölt vételár vagy a bérleti díj piaci viszonyoknak való megfelelőségéért és az adatok, illetve a tulajdonságok valóságtartalmáért.
 19. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy harmadik személyek által létrehozott és a Felületeken közzétett – közvetlen vagy közvetett – tartalmakért.
 20. a Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért, amelyekre a Felhasználók által a Felületeken elhelyezett bannerek, linkek, vagy ezekhez hasonló jelek mutatnak.
 21. a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felülethez való hozzáférés mindenkor akadálymentes és teljeskörű lesz mobil eszközön.
 22. a Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködése miatt bekövetkező üzemzavarokért, hozzáférési hibákért.
 23. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelen ÁSZF-ben rögzített hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatónál vagy harmadik fél partnereinél felmerült okból következnek be. A hibás, illetve nem teljesítés esetén a Szolgáltató felelőssége mind közvetlen, mind a közvetett károk tekintetében legfeljebb az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó Szolgáltatási Díj mértékében korlátozott.
 24. a karbantartási vagy egyéb okokból történő Szolgáltatás szünetelés nem tartozik bele a jelen ÁSZF-ben vállalt rendelkezésre állási időbe, amennyiben a Szolgáltató azt a Felületen a karbantartás vagy egyéb ok miatti szünetelést ezek megkezdését legalább 6 órával megelőzően előre jelzett.
 25. egy adott telefonszám és e-mail cím kizárólag egy Regisztráció során használható fel.

 

  1. Tiltott magatartások
   1. A jelen fejezetben körülírt, tiltott magatartásformák kizárólag példálózó jellegűek, a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben semmilyen magatartás nem megengedett, amely jogszabályba vagy a jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe – de különösen az ÁSZF 1.7., 1.8. és 1.9. fejezeteibe – ütközik.
   2. A tiltott magatartások tanúsításával a Felhasználó szerződésszegést valósít meg, amelyekkel összefüggésben a Szolgáltató a 1.11 és 1.12 fejezetekben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
   3. A Szolgáltatással használatával és azzal összefüggésben nem tehető közzé olyan fénykép, amely:
 1. több képből, fényképből (fotómontázs és ahhoz hasonlóan) került összeillesztésre, egybeszerkesztésre;
 2. homályos, pixeles vagy zavaró minőségű;
 3. saját vagy harmadik fél weboldalára, honlapjára mutató linket vagy címet tartalmaz, ábrázol;
 4. nem Ingatlant tartalmaz, ábrázol;
 5. a Felhasználó által a képre szerkesztett felirato(ka)t tartalmaz;
 6. elhomályosított vagy kitakart logót, vízjelet, vagy ezekhez hasonló egyéb ábrázolást tartalmaz;
 7. negatív, vulgáris, politikai, szexuális vagy egyéb negatív, illetlen tartalmú közlést tartalmaz, ábrázol;
 8. figyelemfelkeltés céljából manipulált;
 9. kapcsolatfelvételi elérhetőséget (különösen, de nem kizárólagosan azonosítót, nevet, telefonszámot, e-mail címet, linket) tartalmaz, ábrázol;
 10. esztétikailag kifogásolható.

 

   1. Tilos (azaz Felhasználó nem jogosult)
 1. Ingatlant más kategóriában hirdetni, mint, ami a valós hasznosíthatóságának, rendeltetésének és céljának megfelelő;
 2. egy Ingatlanhirdetésen belül több Ingatlant hirdetni. Ez alól kivételt képezhet az az eset, amikor az Ingatlan lakóingatlannak minősül és a Felhasználó az ahhoz szorosan kapcsolódó, de önálló Ingatlannak minősülő garázst, tárolót vagy telket is hirdetni kívánja;
 3. az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó leírásban a hirdetés létrehozása során megadott alapadatoktól eltérő / valótlan adatokat, információkat – ideértve a kapcsolattartásra vonatkozó adatokat (pl. telefonszám, e-mail cím, URL link stb.) is – közölni;
 4. az Ingatlanhirdetésben szereplő vételárat és/vagy bérleti összeget napi egy alkalomnál többször megváltoztatni;
 5. az Ingatlanhirdetéshez kapcsolódó levelező Szolgáltatás keretében olyan üzenetet küldeni, amely nem az hirdetés céljával - Ingatlan értékesítésével, hasznosításával - kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét hirdetésre vonatkozó, így különösen, de nem kizárólagosan nem megengedett álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, ingatlanközvetítési tevékenység reklámozására vonatkozik;
 6. az Ingatlanhirdetést olyan felirattal ellátni, amely nem felel meg a valóságnak;
 7. a Felületen megjelenő tartalmak vagy az Adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni, felhasználni vagy értékesíteni;
 8. a Felületek tartalmát, illetve egyes részeit adaptálni vagy visszafejteni;
 9. a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül az olyan alkalmazás (szoftver) használata, amellyel a Felületek vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő alkalmazása);
 10. a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen, a Felületek – Szolgáltatások – céljától eltérő módon történő létesítése;
 11. a Felületeken használt felhasználónevet és/vagy jelszót harmadik fél számára ki- vagy átadni;
 12. a Szolgáltatásokat bármilyen formában a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül ingyenesen vagy ellenérték fejében (tovább) értékesíteni, átruházni vagy a Szolgáltató ügyfeleit bármilyen formában arra ösztönözni, hogy – a Szolgáltatási Díjak kikerülése végett – a Szerződésüket szüntessék meg és több Felhasználó egy Felhasználó Szerződése alatt hirdessen a Felületeken, vagy ilyen módon vegyen igénybe Szolgáltatást;
 13. a Szolgáltatóval (Szolgáltató munkatársaival) történő szóbeli vagy írásbeli kommunikáció során, valamint a Felületek bármely kommunikációs felületén a sértő, bántó, agresszív, vulgáris, szexuális, politikai vagy egyébként a jó erkölcsbe ütköző, illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltérő kommunikációs magatartás, stílus;
 14. a Felületeken agresszív, vulgáris, szexuális, vallási vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó vagy egyéb módon diszkriminatív, kirekesztő, uszító vagy politikai tartalmú megjegyzést, nyilatkozatot közzétenni;
 15. Ingatlanhirdetést Szolgáltatási Díj megfizetésének elkerülése vagy az Ingatlant kereső Felhasználók megtévesztése érdekében törölni, majd azt ismételten közzétenni (visszaélés frissítéssel);
 16. a duplikált Ingatlanhirdetés közzététele (duplikáltnak minősül minden olyan hirdetés, ha ugyanazon Felhasználó, ugyanazon Regisztráción belül, vagy valamely Magánfelhasználó, több Regisztráción belül, de azonos IP címről ugyanazt az Ingatlant többször is hirdeti ugyanazon célból (eladás vagy bérlet) vagy ugyanazokat a képeket több hirdetés esetében is felhasználja.

 

  1. Szerződésszegés
   1. A Felhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben a jogszabályok vagy a jelen Szerződés rendelkezéseit megsérti, függetlenül attól, hogy az neki felróható vagy sem.
   2. A Szolgáltató a jogszabályok és a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartása, a jog- és szerződésszerű állapot fenntartása, valamint a Felhasználók védelme érdekében úgynevezett Moderálást végez. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Moderálást részben manuálisan végzi, így Szolgáltató nem garantálja a Hirdetések ÁSZF-nek való mindenkori megfelelőségét.

 

  1. Moderálás
   1. A Moderálás Felhasználói bejelentés alapján (elektronikus levél útján) vagy a Szolgáltató saját kezdeményezésére indul. Felhasználói bejelentés esetén a Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy a Moderálást az adott ügyben lefolytatja vagy sem. A Szolgáltató a bejelentő személyes adatairól nem ad felvilágosítást.
   2. A Moderálás során a Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan az alábbi ellenőrzéseket folytathatja le mind a Felhasználóval, mind pedig a hirdetéssel kapcsolatban:
 1. a Regisztráció ellenőrzése,
 2. a Hirdetés formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,
 3. az elektronikus üzenetek formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,
 4. IP cím ellenőrzése,
 5. a Felhasználó szerződésszerű magatartásának ellenőrzése.
   1. A Moderálás során a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket jogosult megtenni:

A Szolgáltató intézkedése saját hatáskörben:

  1. Amennyiben a Moderálás keretében a Szolgáltató szerződésszegést állapít meg és képes a szerződésszegő állapotot megszüntetni, a Szolgáltató saját hatáskörben intézkedik a szerződésszegő állapot megszüntetéséről, amelyről elektronikus úton értesíti a Felhasználót. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatóval történő szerződéskötésre a Felhasználó kezdeményezésére automatikusan kerül sor, arra a Szolgáltatónak a szerződéskötést megelőzően ráhatása nincs, a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy a Felhasználó a 13.5 pont szerinti Felhasználónak minősül, a Szolgáltató jogosult a Moderálás keretében a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

A Felhasználó felszólítása a szerződésszegő állapot megszüntetésére:

  1. Amennyiben a 1.12.3 pontban foglaltak esetében a Szolgáltató nem tudja a szerződésszegő állapotot saját hatáskörben megszüntetni, a Szolgáltató írásban (elektronikus úton) felhívja a Felhasználót, hogy a szerződésszegő állapotot szüntesse meg vagy a szerződésszegő magatartás tanúsításával hagyjon fel. A Felhasználó az írásbeli felszólítástól számított 2 munkanapon belül köteles a felszólításban foglaltaknak eleget tenni.
  2. Amennyiben a Felhasználó a 1.12.3.1. pontban meghatározott felhívásnak nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje – amennyiben a Szolgáltatás időtartamhoz kötött – a Szolgáltatás időtartamába beleszámít.
  3. Amennyiben a Felhasználó a felhívásnak az abban megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül sem tesz eleget, vagy eleget tesz, de a szerződésszegő magatartást ismétlődő jelleggel tanúsítja, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
   1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy – figyelemmel a 1.7.4 pontra - a Szolgáltató által a Moderálás során alkalmazott intézkedések – ide értve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás felfüggesztése vagy a Szerződés azonnali hatályú felmondása – esetén a Szolgáltatási Díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség.
   2. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Moderálás lefolytatása és teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni.

 

  1. Szellemi alkotások
   1. A Felhasználók által közzétett vagy közzétenni kért tartalom:
  1. A Felhasználó kizárólag olyan Szellemi Alkotást tehet közzé a Honlapon, amelyek tekintetében erre vonatkozóan rendelkezési joga áll fenn.
  2. A Felhasználó a Honlapon közzétett, jogi oltalomban részesített Szellemi Alkotásai tekintetében Szolgáltató részére ingyenesen, nem kizárólagos felhasználási jogot enged, amely kiterjed a Szellemi Alkotás többszörözésére, nyilvánossághoz közvetítésére, terjesztésére, átdolgozására és harmadik személy részére történő átadására is. A Szolgáltatót ezen felhasználási jogok időbeli és területi korlátozás nélkül illetik meg.
  3. Amennyiben a Felhasználó a Hirdetés elkészítését Szolgáltatótól rendeli meg és a Hirdetés elkészítése során Szellemi Alkotás jön létre, úgy annak kizárólagos szerzői jogi jogosultja (mind személyi, mind vagyoni jogok tekintetében) a Szolgáltató.

 

   1. A Szolgáltatót megillető Szellemi Alkotások:
  1. A Szolgáltató Szellemi Alkotásának minősül a Szolgáltatások valamennyi eleme, különösen, de nem kizárólagosan a Webfelületek, azok szoftverei, forráskódjai, kereső motorjai, az Adatbázis, a Weboldalakhoz kapcsolódó domain nevek, az azokkal képzett másodlagos domain nevek, a Felületeken megjelenített és Szolgáltató által szerkesztett szövegek, továbbá a „gethome.hu” elnevezés és annak ábrás megjelenítései.
  2. A Szolgáltató Szellemi Alkotásait bármilyen formában felhasználni kizárólag a Szolgáltatóval megkötött külön megállapodás keretein belül lehet. A Honlap használata és a Szolgáltatások igénybevétele nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a Szellemi Alkotásai felhasználási jogát valamikor is átengedte a Felhasználó részére.
  3. A Szolgáltató Szellemi Alkotásai jogi, elsődlegesen szerzői jogi védelemben és védjegyoltalomban részesülnek, megsértésük polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

 

  1. Szerződés módosítása, megszűnése
   1. A Felhasználó a Szerződéskötés során megadott adatait egyoldalúan is jogosult módosítani a regisztrációs felületen.
   2. A Felhasználó a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése.
   3. A Szolgáltató a Szerződést kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése.
   4. Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatállyal szünteti meg a Szerződést, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani.
   5. A Szolgáltató jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználókkal, amelyek Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg.

 

  1. Fogyasztói tájékoztató
   1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása körében a Szolgáltató fogyasztóvédelmi szabályokat megsértő magatartásával szemben az illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál tehet bejelentést, vagy eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Heves Megyei Békéltető Testület (cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6.) előtt.
   2. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi szabályozásról a következő honlapon tud tájékozódni: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/.

 

  1. Kapcsolattartás
   1. A Felek kötelesek a Szerződésben megadott elérhetőségeken kapcsolatot tartani.
   2. A Felhasználó a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatait az alábbi módokon és értesítési címekre küldheti meg:
    1. Elektronikus üzenet formájában a Honlapon erre kialakított és kijelölt helyen vagy a hello@gethome.hu e-mail címre.
    2. A Szolgáltatónak címzett, ajánlott, tértivevényes levélben postai úton.
   3. A Szerződéssel összefüggésben Jognyilatkozat a 16.2.2. pontban foglaltaknak megfelelően küldhető meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében a Regisztráció létrehozása és törlése Jognyilatkozatnak minősül.
   4. A Szolgáltató a Felhasználó által megküldött Nyilatkozatokra azok kézhezvételét követő 5 munkanapon belül válaszol.
   5. A Nyilatkozatok és a Jognyilatkozatok kézhezvételének napja
    1. 1.16.2.1. pont szerinti közlés esetén az a nap, amikor a Szolgáltató rendszerében az elektronikus üzenet megjelenik.
    2. 1.16.2.2. pont szerinti közlés esetén a kézbesítés napja vagy a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanap.

 

  1. Záró rendelkezések
   1. A Szerződésben rögzített kivételeken túl a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti vagy ruházhatja át a Szerződés alapján fennálló követeléseit és jogosultságait.
   2. A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek során megkísérlik olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának.
   3. A Felek kötelesek a Szerződéssel összefüggésben a tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, tényt, információt üzleti titokként megőrizni; ezen kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik fél adhat. Az ezen kötelezettség megszegésével a másik félnek vagy harmadik személyeknek okozott károkat a titoksértő fél köteles megtéríteni.
   4. A Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra vonatkozik a hallgatólagos jogfeladás tilalma is, amely azt jelenti, hogy amennyiben bármikor, bármelyik fél nem képes a másik felet valamely, a Szerződésben foglalt kötelezettség betartására kötelezni, az nem jelenti az arról való lemondást, hogy később a szerződésszerű magatartás kikényszerítésre kerüljön. A hallgatólagos jogfeladás tilalma kiterjed arra is, hogy amennyiben valamely rendelkezés a fél által megsértésre kerül, és a másik fél nem lép fel azonnal ez ellen, úgy ez nem jelenti azt, hogy ezzel a vétlen fél hozzájárulását adná ahhoz, hogy a későbbiekben a rendelkezés a másik fél által ismételten megsértésre kerüljön.
   5. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
   6. A Felek a vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Felek megegyezéssel 30 naptári nap alatt sem tudják békés úton rendezni a jogvitájukat, bármely Fél jogosult a jogvitára illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.
    1. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Felhasználó számára:
    2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. A Felhasználó fogyasztói jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
    3. Békéltető testület: A Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 

 1. Különös rész
  1. Szerződéstípusok
   1. Ráutaló magatartással megkötött Szerződés
    1. A Szerződés ráutaló magatartással jön létre a Szolgáltató és azon Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó között, aki vagy amely a Honlapok felkeresi függetlenül attól, hogy a Felhasználó igénybe vesz-e a jelen ÁSZF által nevesített Szolgáltatást vagy sem.
    2. A ráutaló magatartással megkötött Szerződés a Honlap elhagyásának időpontjáig tartó határozott időre jön létre, kivéve, ha az igénybe vett Szolgáltatás természetéből fakadóan a Szerződés a Honlap elhagyását követően is hatályban marad.

 

   1. Regisztráció útján megkötött Szerződés
    1. A Szerződés Regisztráció útján jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF szerint felhasználói fiókot hoz létre valamely Felületen.

 

   1. A Magánfelhasználókra vonatkozó rendelkezések

A Regisztráció folyamata Magánfelhasználók számára:

1) A Magánfelhasználó a Weboldalon található, „Bejelentkezés” menüpontra kattintással indíthatja meg a Regisztrációt. A Felületen elérhető regisztrációs ablak megnyitását követően a Magánfelhasználó köteles megadni egy érvényes e-mail címet és egy általa választott jelszót. A jelszó megerősítése kötelező.

2) A regisztráció során a Magánfelhasználó megismerheti az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és azokat – a vonatkozó check box bejelölésével – elfogadja.

3) Az 1) alpont szerinti adatok megadását és a 2) alpont szerinti dokumentumok elfogadását követően a Magánfelhasználó a „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva küldheti meg regisztrációs kérelmét a Szolgáltató részére.

4) A regisztrációs kérelem beérkezését követően a Szolgáltató levelet küld a Magánfelhasználó által megadott e-mail címre, amelyben a Szolgáltató felhívja a Magánfelhasználót a regisztráció aktiválására.

5) Amennyiben a Magánfelhasználó rákattint a Szolgáltató által megküldött levélben található „MEGERŐSÍTÉS” gombra, a regisztráció véglegessé válik, a Magánfelhasználó felhasználói fiókja és ezzel együtt a Szerződés létrejön.

6) A fenti 5) alponttól eltérően a „MEGERŐSÍTÉS” gombra kattintás nélkül is létrejön a Szerződés a Magánfelhasználó és a Szolgáltató között, ha a Magánfelhasználó a regisztrációval egyidejűleg megrendel és ki is fizet valamilyen díjköteles Szolgáltatást.

7) A Szolgáltató és a Magánfelhasználó között Regisztrációval létrejött Szerződés határozatlan időre jön létre.

 

   1. Közvetítőkre vonatkozó rendelkezések

A Regisztráció folyamata Közvetítők számára:

1) A Közvetítő a Weboldalon található, „Bejelentkezés” menüpontra kattintással indíthatja meg a Regisztrációt. A Felületen elérhető regisztrációs ablak megnyitását követően a Közvetítő köteles először kiválasztani azt a díjkategóriát kategóriát megadni, amelyben a használni kívánja a Weboldalt, továbbá egy érvényes e-mail címet és egy általa választott jelszót (jelszó megerősítése kötelező), az iroda adatait, az adminisztrátor adatait.

2) A regisztráció során a Közvetítő megismerheti az ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és azokat – a vonatkozó check box bejelölésével – elfogadja.

3) Az 1) alpont szerinti adatok megadását és a 2) alpont szerinti dokumentumok elfogadását követően a Közvetítő a „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva küldheti meg regisztrációs kérelmét a Szolgáltató részére.

4) A regisztrációs kérelem beérkezését követően a Szolgáltató levelet küld a Magánfelhasználó által megadott e-mail címre, amelyben a Szolgáltató felhívja a Közvetítőt a regisztráció aktiválására.

5) Amennyiben a Közvetítő rákattint a Szolgáltató által megküldött levélben található „MEGERŐSÍTÉS” gombra, a regisztráció véglegessé válik, a Magánfelhasználó felhasználói fiókja és ezzel együtt a Szerződés létrejön.

6) A fenti 5) alponttól eltérően a „MEGERŐSÍTÉS” gombra kattintás nélkül is létrejön a Szerződés a Közvetítő és a Szolgáltató között, ha a Közvetítő a regisztrációval egyidejűleg megrendel és ki is fizeti a díjköteles Szolgáltatást.

7) A Szolgáltató és a Közvetítő között Regisztrációval létrejött Szerződés határozott időre jön létre.

8) A Szerződés a Regisztrációt vagy – amennyiben a Közvetítő Hirdető Szolgáltatást is igénybe vesz – a Szolgáltatásban meghatározott időtartam lejártát követő naptól számított 60. napon szűnik meg

9) Amennyiben a Közvetítő Hirdető a Szerződés időtartamának lejárta előtt újabb Szolgáltatást rendel meg, a Szerződés időtartama a megrendelt Szolgáltatás időtartamával meghosszabbodik. A Szerződés ilyen módon történő meghosszabbítására a Közvetítő Hirdető korlátlanul jogosult.

 

   1. Egyedi szerződés útján, írásban megkötött Szerződés
    1. I.5.1. pontban foglaltak alapján lehetőség van a Szolgáltatóval egyedi szerződést kötni. Az erre vonatkozó igényét a hello@gethome.hu címre történő megkeresését és igényét küldheti meg.

 

  1. Szolgáltatások
   1. Regisztrációval nem rendelkező Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások:

1) Kereső szolgáltatás: A kereső szolgáltatás keretében a Szolgáltató biztosítja a Felhasználó számára, hogy az Adatbázisában a keresés időpontjában elérhető Ingatlanhirdetések között a Felhasználó – a rendelkezésre álló keresési feltételek és szűrők alapján – keresést tudjon eszközölni.

2) Hirdetésjelentés: A hirdetésjelentés keretében a Felhasználó jogosult azokat az Ingatlanhirdetéseket a Szolgáltató részére bejelenteni, amelyek egészben vagy részben nem felelnek meg a jogszabályok és/vagy az ÁSZF rendelkezéseinek.

3) Megosztás: A megosztás szolgáltatás alkalmazásával a Felhasználó tájékoztatás céljából jogosult az Ingatlanhirdetés elektronikus úton történő továbbítására (Facebook megosztás keretében).

4) Nyomtatás: A nyomtatás szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy az Ingatlanhirdetést átlátható és könnyen értelmezhető verzióban kinyomtassa.

5) Telefonszám felfedés: A telefonszám felfedés keretében a Felhasználó jogosult a Hirdetés esetében megismerni az Ingatlanhirdetést feladó telefonos elérhetőségét.

6) Levél küldése a Hirdetőnek: A Felhasználó jogosult elektronikus levelet küldeni az Ingatlanhirdetést feladónak.

7) Ingatlanirodák: A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltató által a ingatlanközvetítőként megjelölt jogi és természetes személyek között keresést eszközöljön.

 

   1. Regisztrációval rendelkező Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások:

1) Regisztrációval nem rendelkező Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások: A Regisztrációval rendelkező Felhasználó jogosult valamennyi, a Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó által is igénybe vehető Szolgáltatás használatára.
2) Csoportosított nézet funkció: Az Ingatlanirodák által feltett Ingatlanhirdetéseket akként csoportosítani, hogy az adott Ingatlanirodáknál fellelhető Hirdetések együtt jelennek meg a találati listában.
3) Ingatlanhirdetés mentés (Hirdetésfigyelő): A Felhasználónak lehetősége van az általa megtekintett Ingatlanhirdetés hosszú távon történő rögzítésére, amely segíti a későbbi visszakereshetőséget és könnyebb tájékozódást tesz lehetővé a Felületen. A mentett Ingatlanhirdetések a „Mentett hirdetések” menüpont alatt érhetők el.
4) Mentett keresés: A Felhasználónak lehetősége van előre beállított keresési feltételek alapján Ingatlanhirdetéseket keresni. A mentett keresések a „Mentett kereséseim” menüpont alatt érhetők el.
5) Elfelejtett jelszó kérése: Felhasználónak lehetősége van elfelejtett jelszavát megváltoztatni, amelyet a megadott e-mail címére kerül megküldésre. A Weboldalon háromszori próbálkozás esetén 1 órára kitiltásra kerül a Felhasználó, illetve az azonos IP címen lévő Felhasználó is.

 

  1. Magánszemélyek hirdetései

1) Ingatlanhirdetés feladása: Ingatlanhirdetés feladásával a Magánhirdető által hirdetett Ingatlan – bekerülve a Szolgáltató Adatbázisába – kereshetővé válik a Felületeken az Ingatlant kereső Felhasználók számára. Magánhirdető egyidejűleg legfeljebb 5 (öt) Ingatlanhirdetéssel rendelkezhet. Magánhirdető 5 (öt) hónapon belül legfeljebb 5 (öt) Ingatlanhirdetést adhat fel díjmentesen. Amennyiben a Magánhirdető elérte a maximálisan feladható Ingatlanhirdetések számát, legközelebb csak akkor adhat fel újabb Ingatlanhirdetést, ha töröli a Hirdetését.

2) Kiemelés: A kiemeléssel a Magánhirdető Ingatlanhirdetése a – Felhasználók által beállított keresési feltételek és szűrők alapján létrejött – találati listán előrébb jelenik meg, mint a kiemeléssel el nem látott Ingatlanhirdetések. Az, hogy a kiemeléssel ellátott Ingatlanhirdetés hol jelenik meg a találati listában, attól függ, hogy adott pillanatban a Felhasználók hány Ingatlanhirdetést láttak el kiemeléssel, illetve, hogy mekkora volt a Felhasználók által a kiemelésre fordított összeg. A Szolgáltató tehát nem garantálja, hogy a kiemelés funkció használatával a Magánhirdető Ingatlanhirdetése a találati lista elejére kerül.

 

  1. Közvetítők hirdetései

1) Ingatlanhirdetés feladása: Ingatlanhirdetés feladásával a Közvetítő Hirdető által hirdetett Ingatlan – bekerülve a Szolgáltató Adatbázisába – kereshetővé válik a Felületeken az Ingatlant kereső Felhasználók számára.

2) Link külső honlapra: A szolgáltatás igénybevételével a Közvetítő Hirdető jogosulttá válik arra, hogy az Ingatlanhirdetésben a Közvetítő Hirdető külső honlapjára irányító linket helyezzen el.

3) Iroda logó: A szolgáltatás igénybevételével a Közvetítő Hirdető saját logója megjelenik az Ingatlanhirdetésen úgy, hogy az már a találati listán is látható.

4) Weboldalon lévő összesítés (Ingatlanirodák): A Szolgáltatás igénybevételének idejére a Szolgáltató saját honlapot hoz létre a Közvetítő Hirdető számára, ahol a Közvetítő Hirdető valamennyi saját Ingatlanhirdetése megjelenik.

5) CRM: Kezelje könnyedén ügyféladatait és elérhetőségeit ingyenes CRM rendszerünkben

6) Agile board (státuszkezelés): a hirdetett ingatlanok státuszát tudják majd nyomon követni.

7) Gantt (időtartam kezelés): Moduljainknak köszönhetően jobban nyomon tudja követni az ingatlanértékesítés folyamatát, segítünk az időtervezésben! Sok ingatlaniroda küzd megfelelő rendszerek hiányában a folyamatok nyomon követésével, ezt a problémát felismerve biztosítjuk ezeket a modulokat minden előfizetőnk részére ingyen, plusz felár nélkül.

 

 

 

 

Mellékletek

 

1. sz. melléklet – Díjak és szolgáltatások

 

Magánszemélyeknek lehetőségük van ingyenesen és előfizetői csomaggal is hirdetést feladni a GETHOME weboldalán.

Ingyenes csomag

Előfizetői csomag

Elérhető funkciók:

 1. Eladó és kiadó ingatlan is feltölthető
 2. Képfeltöltési lehetőség a hirdetésekhez (maximum 3 db, és a 3D funkció nem érhető el)
 3. Egyszerre maximum 1 hirdetés adható fel
 4. A hirdetés maximum 6 hónapig aktív
 5. Ügyvédi felület- Kérjen közvetlen ügyvédi segítséget

Havidíj:

1.500.- Ft/hónap

 

Elérhető funkciók:

 • Eladó és kiadó ingatlan is feltölthető
 • Képfeltöltési lehetőség a hirdetésekhez (3D képek is)
 • Egyszerre maximum 10 hirdetés adható fel
 • A hirdetései addig élnek, amíg előfizetése le nem jár
 • 3D kamera kedvezményes bérlése
 • Ügyvédi felület- Kérjen közvetlen ügyvédi segítséget

 

Miért éri meg nálunk hirdetni magánszemélyként?

 • Ingyenes és alacsony havidíjas csomag egyedi funkciókkal – A Gethome felületén lehetősége van ingyenes hirdetés feladására is, melyhez 3 képet tölthet fel. A havidíjas csomagunkban alacsony havidíj mellett számos hasznos funkciót is biztosítunk a hirdetők részére, mint például:
  • Korlátlan számú kép feltöltés, akár 3D képek is
  • Hirdetései akár korlátlan ideig is élhetnek, amíg előfizetése aktív
  • Közvetlen ügyvédi segítségnyújtás biztosítása
 • 3D kamera bérlés – az ingatlanhirdetési képek új dimenziója. A 3D kamerával készült ingatlan fotókkal a leendő ingatlanvásárlók még a személyes megtekintés előtt virtuális sétát tehetnek az ingatlanban. A virtuális séta segítségével növekedhet az érdeklődés ingatlana iránt, és a megnövekedett érdeklődő számnak köszönhetően, akár az ingatlan értékesítési ideje is csökkenhet. 

Magánszemélyek számára kedvezményes 3D kamera bérlést biztosítunk. Készítse el ezzel ingatlanfotóit! - Kérjen ajánlatot a hello@gethome.hu címre küldve.

 • Egyedi címkék használata, hirdetések kiemelése- Az egyedi címkék és kiemelések segítségével hirdetései könnyen kitűnhetnek a többi közül, és segíthetnek a leendő vásárló könnyebb megtalálásában.
 • Ügyvédi felület- Kérjen közvetlen ügyvédi segítséget. Ingatlanadás és- vétel nem történhet meg ügyvédi közreműködés nélkül, azonban sok minden múlhat azon, hogy ki látja el ezeket a feladatokat. Amennyiben ingatlannal kapcsolatos jogi kérdése van, vagy ügyvédi segítségre van szüksége, keresse ügyvédeinket bizalommal!

Szolgáltatások:

  • Adásvételi szerződés készítése
  • Birtokbaadással kapcsolatos tanácsadás
  • Ajándékozási szerződés készítése
  • Csereszerződés készítése
  • Tartási szerződés készítése
  • Életjáradék szerződés készítése
  • Társasház alapító okiratok készítése
  • Tulajdonjogi jogviták során tanácsadás
  • Tanácsadás külföldi állampolgárok tulajdonszerzése során
  • Tanácsadás kiskorú / gondnokság alatt álló személy tulajdonszerzése során

 

 

Közvetítőknek: A csomagárak az aktív hirdetések száma alapján kerültek kialakításra, ennek köszönhetően átlátható és egységes árazási rendszert tudunk biztosítani partnereink számára.

Vas csomag

Smaragd csomag

Gyémánt csomag

2.990.- Ft + Áfa / hó

Egyszerre maximum 50 hirdetés lehet aktív

6.990.- Ft + Áfa / hó

Egyszerre maximum 150 hirdetés lehet aktív

8.990.- Ft + Áfa / hó

Egyszerre korlátlan számú hirdetés lehet aktív

 

Felár budapesti hirdetés feladása esetén

Amennyiben budapesti ingatlanokat is szeretne hirdetni, a fenti csomagárakra plusz 2990 Ft + áfa felárat számolunk fel havonta.

 

Miért éri meg nálunk hirdetni ingatlanközvetítőként?

 • Átlátható és kiszámítható árazás. – Az átláthatatlan csomagajánlatok helyett egységes, és könnyen kalkulálható csomagajánlatot készítettünk partnereink számára. A három csomag (Vas, Smaragd, Gyémánt) az aktív hirdetések száma alapján lett meghatározva, és a Gethome által nyújtott funkciók jelentős része mindegyik csomag előfizetője számára elérhető.
 • A felület alkalmas arra, hogy az ügyféllel folyamatos, dokumentált kapcsolattartás eredményez az ingatlannal kapcsolatban.
 • 3D kamera bérlés – az ingatlanhirdetési képek új dimenziója. - A 3D kamerával készült fotók segítségével a leendő ingatlanvásárlók még a személyes megtekintés előtt virtuális sétát tehetnek az ingatlanban. Ez segít megszüntetni a helyszínen jelentkező „meglepetéseket”, a vásárlók jobban eltudják dönteni, hogy az adott ingatlant szeretnék-e leendő otthonuknak, vagy sem.

Ingatlanirodák számára kedvezményes 3D kamera bérlést biztosítunk. Készítse el ezzel az értékesítésre szánt ingatlanok képeit és szerezzen ezáltal akár gyorsabban vásárlókat!

 • Gantt diagram és Agile board- Moduljainknak köszönhetően jobban nyomon tudja követni az ingatlanértékesítés folyamatát, segítünk az időtervezésben! Sok ingatlaniroda küzd megfelelő rendszerek hiányában a folyamatok nyomon követésével, ezt a problémát felismerve biztosítjuk ezeket a modulokat minden előfizetőnk részére ingyen, plusz felár nélkül.
 • Belső CRM rendszer – Kezelje könnyedén ügyféladatait és elérhetőségeit ingyenes CRM rendszerünkben!
 • Saját design - Hozza létre irodája aloldalát egyedi designnal és logóval, ahol csak a saját hirdetései listázódnak ki. Ezáltal hirdetéseit egy helyen könnyen megtalálhatják az érdeklődők, és felvehetik referenseivel a kapcsolatot.
 • Egyedi címkék használata, hirdetések kiemelése- Az egyedi címkék és kiemelések segítségével hirdetései könnyen kitűnhetnek a többi közül, és segíthetnek a leendő vásárló könnyebb megtalálásában.
 • A GETHOME rendszerében nincs hirdetés duplikáció! – Rendszerünknek köszönhetően ki tudjuk szűrni a hirdetés duplikációt, így biztosítani tudjuk, hogy a GETHOME felületén ugyanaz a hirdetés nem szerepel kétszer a keresőben.
 • Ügyvédi felület- Kérjen közvetlen ügyvédi segítséget. Ingatlanadás és- vétel nem történhet meg ügyvédi közreműködés nélkül, azonban sok minden múlhat azon, hogy ki látja el ezeket a feladatokat. Amennyiben ingatlannal kapcsolatos jogi kérdése van, vagy ügyvédi segítségre van szüksége, keresse ügyvédeinket bizalommal!

Szolgáltatások:

  • Adásvételi szerződés készítése
  • Birtokbaadással kapcsolatos tanácsadás
  • Ajándékozási szerződés készítése
  • Csereszerződés készítése
  • Tartási szerződés készítése
  • Életjáradék szerződés készítése
  • Társasház alapító okiratok készítése
  • Tulajdonjogi jogviták során tanácsadás
  • Tanácsadás külföldi állampolgárok tulajdonszerzése során
  • Tanácsadás kiskorú / gondnokság alatt álló személy tulajdonszerzése során

 

Csomagjainkban az alábbi funkciók érhetőek el:

 

 

Vas csomag

Smaragd csomag

Gyémánt csomag

Eladó és kiadó ingatlan hirdetés feltöltése

+

+

+

Képfeltöltés a hirdetésekhez (Kis felbontású, HD)

+

+

+

Hány hirdetés lehet egyszerre aktív

max. 50 ingatlan

max. 150 ingatlan

korlátlan

Meddig maradhat aktív egy hirdetés

Amíg az előfizetése le nem jár

Amíg az előfizetése le nem jár

Amíg az előfizetése le nem jár

Ügyvédi felület

+

+

+

Gantt

+

+

+

Agile board

+

+

+

3D kamera kedvezményes bérlése

+

+

+

CRM rendszer

+

+

+

Logó feltöltés, ami megjelenik a hirdetéseinél

+

+

+

Címkék használata

+

+

+

Saját designnal rendelkező aloldal készítése ingatlaniroda számára

-

-

+

Hirdetés kiemelés

-

+

+

 

 

 

 

2. számú melléklet: Kormányrendelet szerinti elállási és felmondási nyilatkozat minta

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez)

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett1

............................................................................................................................................ .........................................................................................................................................…

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

Aláírás

 

------

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 A visszaküldendő termékek megjelelőse Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges

 

3. számú melléklet: Feliratok magyarázata

 

Címke neve

Mit jelenet / Magyarázat

Alakalmi vétel

A hirdető szerint az ingatlan alkalmi vételnek számít a hasonló ingatlanok között.

Beruházótól

A hirdető szerint az ingatlan a beruházótól kerül értékesítésre.

Kuriózum

A hirdető szerint ez egy igazi kuriózum.

Tulajdonostól

A hirdető maga a tulajdonos, ő értékesíti az ingatlant.

Ár csökkenés

A hirdető szerint az ingatlan ára csökkent az elmúlt időszakban

Új építésű

A hirdető szerint az ingatlan új építésű.

Áron alul

A hirdető szerint az ingatlan áron alul megvásárolható a hasonló ingatlanokhoz képest

CSOK igényelhető

A hirdető szerint az ingatlanra CSOK igényelhető rá.

Alacsony rezsi

A hirdető szerint az ingatlannak alacsony a fenntartása.

Panorámás

A hirdető szerint az ingatlan panorámával rendelkezik.

Kitűnő vétel

A hirdető szerint az ingatlan vétele kitűnő lehetőség.

 

 
   

 

Miért éri meg nálunk hirdetni magánszemélyként?

 • Ingyenes és alacsony havidíjas csomag egyedi funkciókkal – A Gethome felületén lehetősége van ingyenes hirdetés feladására is, melyhez 3 képet tölthet fel. A havidíjas csomagunkban alacsony havidíj mellett számos hasznos funkciót is biztosítunk a hirdetők részére, mint például:
  • Korlátlan számú kép feltöltés, akár 3D képek is
  • Hirdetései akár korlátlan ideig is élhetnek, amíg előfizetése aktív
  • Közvetlen ügyvédi segítségnyújtás biztosítása
 • 3D kamera bérlés – az ingatlanhirdetési képek új dimenziója. A 3D kamerával készült ingatlan fotókkal a leendő ingatlanvásárlók még a személyes megtekintés előtt virtuális sétát tehetnek az ingatlanban. A virtuális séta segítségével növekedhet az érdeklődés ingatlana iránt, és a megnövekedett érdeklődő számnak köszönhetően, akár az ingatlan értékesítési ideje is csökkenhet. 

Magánszemélyek számára kedvezményes 3D kamera bérlést biztosítunk. Készítse el ezzel ingatlanfotóit! - Kérjen ajánlatot a hello@gethome.hu címre küldve.

 • Egyedi címkék használata, hirdetések kiemelése- Az egyedi címkék és kiemelések segítségével hirdetései könnyen kitűnhetnek a többi közül, és segíthetnek a leendő vásárló könnyebb megtalálásában.
 • Ügyvédi felület- Kérjen közvetlen ügyvédi segítséget. Ingatlanadás és- vétel nem történhet meg ügyvédi közreműködés nélkül, azonban sok minden múlhat azon, hogy ki látja el ezeket a feladatokat. Amennyiben ingatlannal kapcsolatos jogi kérdése van, vagy ügyvédi segítségre van szüksége, keresse ügyvédeinket bizalommal!

Szolgáltatások:

  • Adásvételi szerződés készítése
  • Birtokbaadással kapcsolatos tanácsadás
  • Ajándékozási szerződés készítése
  • Csereszerződés készítése
  • Tartási szerződés készítése
  • Életjáradék szerződés készítése
  • Társasház alapító okiratok készítése
  • Tulajdonjogi jogviták során tanácsadás
  • Tanácsadás külföldi állampolgárok tulajdonszerzése során
  • Tanácsadás kiskorú / gondnokság alatt álló személy tulajdonszerzése során

 

 

Közvetítőknek: A csomagárak az aktív hirdetések száma alapján kerültek kialakításra, ennek köszönhetően átlátható és egységes árazási rendszert tudunk biztosítani partnereink számára.

Vas csomag

Smaragd csomag

Gyémánt csomag

2.990.- Ft + Áfa / hó

Egyszerre maximum 50 hirdetés lehet aktív

6.990.- Ft + Áfa / hó

Egyszerre maximum 150 hirdetés lehet aktív

8.990.- Ft + Áfa / hó

Egyszerre korlátlan számú hirdetés lehet aktív

 

Felár budapesti hirdetés feladása esetén

Amennyiben budapesti ingatlanokat is szeretne hirdetni, a fenti csomagárakra plusz 2990 Ft + áfa felárat számolunk fel havonta.

 

Miért éri meg nálunk hirdetni ingatlanközvetítőként?

 • Átlátható és kiszámítható árazás. – Az átláthatatlan csomagajánlatok helyett egységes, és könnyen kalkulálható csomagajánlatot készítettünk partnereink számára. A három csomag (Vas, Smaragd, Gyémánt) az aktív hirdetések száma alapján lett meghatározva, és a Gethome által nyújtott funkciók jelentős része mindegyik csomag előfizetője számára elérhető.
 • A felület alkalmas arra, hogy az ügyféllel folyamatos, dokumentált kapcsolattartás eredményez az ingatlannal kapcsolatban.
 • 3D kamera bérlés – az ingatlanhirdetési képek új dimenziója. - A 3D kamerával készült fotók segítségével a leendő ingatlanvásárlók még a személyes megtekintés előtt virtuális sétát tehetnek az ingatlanban. Ez segít megszüntetni a helyszínen jelentkező „meglepetéseket”, a vásárlók jobban eltudják dönteni, hogy az adott ingatlant szeretnék-e leendő otthonuknak, vagy sem.

Ingatlanirodák számára kedvezményes 3D kamera bérlést biztosítunk. Készítse el ezzel az értékesítésre szánt ingatlanok képeit és szerezzen ezáltal akár gyorsabban vásárlókat!

 • Gantt diagram és Agile board- Moduljainknak köszönhetően jobban nyomon tudja követni az ingatlanértékesítés folyamatát, segítünk az időtervezésben! Sok ingatlaniroda küzd megfelelő rendszerek hiányában a folyamatok nyomon követésével, ezt a problémát felismerve biztosítjuk ezeket a modulokat minden előfizetőnk részére ingyen, plusz felár nélkül.
 • Belső CRM rendszer – Kezelje könnyedén ügyféladatait és elérhetőségeit ingyenes CRM rendszerünkben!
 • Saját design - Hozza létre irodája aloldalát egyedi designnal és logóval, ahol csak a saját hirdetései listázódnak ki. Ezáltal hirdetéseit egy helyen könnyen megtalálhatják az érdeklődők, és felvehetik referenseivel a kapcsolatot.
 • Egyedi címkék használata, hirdetések kiemelése- Az egyedi címkék és kiemelések segítségével hirdetései könnyen kitűnhetnek a többi közül, és segíthetnek a leendő vásárló könnyebb megtalálásában.
 • A GETHOME rendszerében nincs hirdetés duplikáció! – Rendszerünknek köszönhetően ki tudjuk szűrni a hirdetés duplikációt, így biztosítani tudjuk, hogy a GETHOME felületén ugyanaz a hirdetés nem szerepel kétszer a keresőben.
 • Ügyvédi felület- Kérjen közvetlen ügyvédi segítséget. Ingatlanadás és- vétel nem történhet meg ügyvédi közreműködés nélkül, azonban sok minden múlhat azon, hogy ki látja el ezeket a feladatokat. Amennyiben ingatlannal kapcsolatos jogi kérdése van, vagy ügyvédi segítségre van szüksége, keresse ügyvédeinket bizalommal!

Szolgáltatások:

  • Adásvételi szerződés készítése
  • Birtokbaadással kapcsolatos tanácsadás
  • Ajándékozási szerződés készítése
  • Csereszerződés készítése
  • Tartási szerződés készítése
  • Életjáradék szerződés készítése
  • Társasház alapító okiratok készítése
  • Tulajdonjogi jogviták során tanácsadás
  • Tanácsadás külföldi állampolgárok tulajdonszerzése során
  • Tanácsadás kiskorú / gondnokság alatt álló személy tulajdonszerzése során

 

Csomagjainkban az alábbi funkciók érhetőek el:

 

 

Vas csomag

Smaragd csomag

Gyémánt csomag

Eladó és kiadó ingatlan hirdetés feltöltése

+

+

+

Képfeltöltés a hirdetésekhez (Kis felbontású, HD)

+

+

+

Hány hirdetés lehet egyszerre aktív

max. 50 ingatlan

max. 150 ingatlan

korlátlan

Meddig maradhat aktív egy hirdetés

Amíg az előfizetése le nem jár

Amíg az előfizetése le nem jár

Amíg az előfizetése le nem jár

Ügyvédi felület

+

+

+

Gantt

+

+

+

Agile board

+

+

+

3D kamera kedvezményes bérlése

+

+

+

CRM rendszer

+

+

+

Logó feltöltés, ami megjelenik a hirdetéseinél

+

+

+

Címkék használata

+

+

+

Saját designnal rendelkező aloldal készítése ingatlaniroda számára

-

-

+

Hirdetés kiemelés

-

+

+

 

 

 

 

2. számú melléklet: Kormányrendelet szerinti elállási és felmondási nyilatkozat minta

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez)

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett1

............................................................................................................................................ .........................................................................................................................................…

 

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

Aláírás

 

------

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 A visszaküldendő termékek megjelelőse Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges

 

3. számú melléklet: Feliratok magyarázata

 

Címke neve

Mit jelenet / Magyarázat

Alakalmi vétel

A hirdető szerint az ingatlan alkalmi vételnek számít a hasonló ingatlanok között.

Beruházótól

A hirdető szerint az ingatlan a beruházótól kerül értékesítésre.

Kuriózum

A hirdető szerint ez egy igazi kuriózum.

Tulajdonostól

A hirdető maga a tulajdonos, ő értékesíti az ingatlant.

Ár csökkenés

A hirdető szerint az ingatlan ára csökkent az elmúlt időszakban

Új építésű

A hirdető szerint az ingatlan új építésű.

Áron alul

A hirdető szerint az ingatlan áron alul megvásárolható a hasonló ingatlanokhoz képest

CSOK igényelhető

A hirdető szerint az ingatlanra CSOK igényelhető rá.

Alacsony rezsi

A hirdető szerint az ingatlannak alacsony a fenntartása.

Panorámás

A hirdető szerint az ingatlan panorámával rendelkezik.

Kitűnő vétel

A hirdető szerint az ingatlan vétele kitűnő lehetőség.